ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းျပႆနာမ်ားကုိ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္အျမင္ျဖင့္ အာ႐ုံစုိက္ေနဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းျပႆနာမ်ားကုိ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္အျမင္ျဖင့္ အာ႐ုံစုိက္ေနဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ၿငိမ္းခ်မ္း မႈႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအလားအ လာမ်ားႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔စြာရွိေန ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာအသုိင္း အ၀ုိင္းသည္ ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျပႆနာမ်ား ကုိ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္အျမင္ျဖင့္ အာ႐ုံစုိက္ေနသည္မွာ ကာလ ၾကာရွည္စြာရွိေနၿပီဟုႏုိင္ငံေတာ္ ၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပပြဲဖြင့္ပြဲအခမ္းအ နားမိန္႔ခြန္း၌ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ က ယင္းသို႔ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ အ လားအလာေကာင္းေတြမ်ားစြာရွိ ေနပါတယ္။ ဒါေတြထက္ ႏုိင္ငံ တကာအသုိင္းအ၀ုိင္းက အာ႐ုံ စုိက္မႈေတြက ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့တင္း မာမႈေတြကုိသာ အျမင္က်ဥ္း ေျမာင္းစြာအာ႐ုံစုိက္ေနတာကာ လရွည္ေနပါၿပီ’’ ဟု ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

ထုိသုိ႔စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနျခင္း သည္ ခက္ခဲၿပီးရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊား ရန္လုိအပ္သည္ဟု အတုိင္ပင္ခံ ကဆုိသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အ တြင္းေနထုိင္သူအားလုံးေရရွည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သဟဇာတရွိေစ ေရး ကြယ္လြန္သူေဒါက္တာကုိဖီ အာနန္ေခါင္းေဆာင္သည့္ ေကာ္ မတီအစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳ ခ်က္အတိုင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္ ဟု ၎ကဆုိသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံ မႈျပပြဲကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ခုိင္မာ သည့္ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈဆက္ဆံေရးရွိသည့္ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္၊ ကုိရီးယားႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္သျဖင့္ ေက်နပ္ပီတိ ျဖစ္မိသည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ဆုိသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးကုိ ႏုိင္ငံ တကာမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၀င္ေရာက္လာႏုိင္ရန္ တံခါးဖြင့္ ထားၿပီး အားလုံးကုိႀကိဳဆုိသည့္ စီးပြားေရး၀န္းက်င္ ေဖာ္ေဆာင္ လုိျခင္းျဖစ္သည္ဟု အတိုင္ပင္ ခံက ေျပာသည္။

စီးပြားေရးဆိုင္ရာျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိအားသြန္ခြန္ စုိက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးတိုး တက္ႏႈန္းသည္ ၆ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ ႏႈန္းရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထား ေၾကာင္း၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ပုဂၢလိက က႑မ်ားတြင္ အမ်ားဆုံးတိုး တက္ရန္ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာ သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္းစီးပြား ေရးလုပ္ကိုင္ႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္း မ်ားကုိ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားရာတြင္ အ ထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားသည္ ရခုိင္ ျပည္နယ္ျပည္သူမ်ားအတြက္ စီး ပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းဖန္တီးေပး ႏုိင္မႈမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အသစ္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အ လားအလာေကာင္းသည့္လုပ္ ငန္းမွာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ဂြၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မာန္ေအာင္ကြၽန္းရွိ ကမ္းေျခမ်ားသည္ မပ်က္စီးဘဲ သဘာ၀အတိုင္းရွိသည့္ကမ္းေျခ မ်ားျဖစ္၍ သဘာ၀အေျချပဳခရီး သြားလုပ္ငန္းကုိေျပာင္းလဲရန္ အ ခါသင့္ၿပီဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေျမာက္ဦးေဒသ သည္ လူသိနည္းၿပီး ဗိသုကာ လက္ရာမ်ားျဖင့္ အေသးစိတ္ထုံ မႊမ္းထားေသာ ကမၻာတြင္ေဖာ္ ထုတ္ရန္က်န္ရွိသည့္ ဘာသာေရး ဆုိင္ရာေဒသႀကီးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေျမာက္ဦးကုိခရီးသြားလုပ္ငန္း ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ရခုိင္မင္းမ်ား၏ ႂကြယ္၀ေသာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏု သုခုမထည္၀ါမႈကုိ ျပင္ပကမၻာသုိ႔ ျပသႏုိင္မည္ဟု ဆုိသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ေရနံ ႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းသည္ လည္း ရခုိင္ျပည္နယ္၏အလားအ လာေကာင္းမြန္ေသာပိုင္ဆုိင္မႈ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ၎ကဆုိ သည္။

ကမ္းလြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ သုိက္မ်ားကုိလည္း လာမည့္ႏွစ္ မ်ားတြင္ စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းက ရခုိင္ျပည္နယ္ ကုိ လွ်ပ္စစ္မီးပုိမုိေပးႏုိင္ရန္စီစဥ္ ထားေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ဆုိသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပပြဲကုိ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ ငပလီကမ္း ေျခတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္ အထိ က်င္းပေနၿပီး ရခုိင္ျပည္ နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဂ်ပန္အျပည္ ျပည္ဆုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးေအဂ်င္စီ(JICA)ႏွင့္ ဂ်ပန္ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ (JETRO)တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

Comments are closed.