လူအိပ္ေသာ္လည္း ကုသိုလ္ မအိပ္ေသာအလွဴ ( ၇ ) မိ်ဳး

လူအိပ္ေသာ္လည္း ကုသိုလ္ မအိပ္ေသာအလွဴ ( ၇ ) မိ်ဳး

(၁) သစ္ပင္ ပန္းမန္ ဥယ်ဥ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း။ (၂) အရိပ္အာဝါသေကာင္းေသာ အပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးျခင္း။ (၃) ကားလမ္း တံတား ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္ ေဆာက္လုပ္ျခင္း။ (၄) ေရခ်မ္းစင္ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းျခင္း။ (၅) ေရေလွာင္ တာတမံ ေရတြင္းေရကန္ လွဴဒါန္းျခင္း။ (၆) ဇရပ္ ဂူ ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းျခင္း။ (၇) ေဆး ပေဒသာပင္ ဆြမ္းပေဒသာပင္မ်ား လႉဒါန္းျခင္း။

အပါယ္လားေစတတ္ေသာအလွဴဒါန (၁၀) ပါး
======================

၁။ သမဇၨဒါန- ကေခ်အလွဴ ( အျငိမ့္ဇာတ္ပြဲ ) ၂။ မဇၨဒါန- ေသရည္ေသရက္အလွဴ ၃။ ဣတၳိဒါန- မိန္းမအလွဴ ၄။ ဥသဘဒါန- ႏြားလား၊ ျမင္းလား အလွဴ ၅။ စိတၱကမၼဒါန- ကာမဂုဏ္ကို ႏိုးၾကြေစေသာ ပန္ခ်ီေဆးေရး အလွဴ ၆။ သတၳဒါန- လက္နက္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ အလွဴ ၇။ ၀ိသဒါန- အဆိပ္အလွဴ ၈။ သခၤလိကဒါန- လက္ထိတ္ သံေျခခ်င္း ေႏွာင္ႀကိဳးအလွဴ ၉။ ကုကၠဳရ သူကရ ဒါန- ၾကက္ ၀က္ သားေကာင္အလွဴ ၁၀။ တုလာကူဋ မာနကူဋ- ခ်ိန္စဥ္းလဲ၊ တင္းစဥ္းလဲ အလွဴတုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ သမဇၨဒါနလုိ႔ေခၚတဲ့ ကေခ်အလွဴ (အျငိမ့္ဇာတ္ပြဲအလွဴ)ကေတာ့ ယခုေခတ္ ရွင္ျပဳ ရဟန္ းခံ ပြဲေတြမွာ မ်ားစြာမွေတြ႕ရပါတယ္။ ဆုိင္းဝိုင္းေတြ ဇာတ္ပြဲေတြထည့္သြင္းျပီး က်င္းပၾက ပါတယ္။ ရင္ႏွီးသူအခ်င္းခ်င္းလည္း “သူငယ္ခ်င္း’’ မင္းရဲ့ ရွင္ျပဳ ရဟန္းခံ ပြဲမွာ ငါလည္း ကု သိုလ္ျဖစ္ေစဖုိ႔ ဇာတ္ပြဲေလး ဆုိင္းေလးေတာ့ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းပါရေစဆုိျပီး” အျပစ္ကင္းတဲ့ အလွဴဟု ထင္မွတ္ျပီး အျပစ္မကင္းေသာ အပၸါယ္ေလးပါးေရာက္ေစတတ္ေသာ မေကာင္းေ သာ အလွဴကုိေပးလွဴတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီအလွဴဒါနသည္ ကုသုိလ္မရသည့္အျပင္ အပါယ္ေလးပါးကုိေရာက္ေစတတ္ပါေသာေၾ ကာင့္ အားလုံးေသာ ဒကာ ဒကာမ မ်ား ထုိထုိေသာ အလွဴကုိမေပးလွဴမိဖုိ႔ သတိေပးလုိပါတ ယ္။

၂။ ေသရည္ေသရည္ (ဘီယာ ထန္းရည္ ေဆးေျခာက္)လုိ႔ေခၚတဲ့ မဇၨဒါနပါ။ အဲဒီအလွဴကုိ လည္း ယခုေခတ္မွာ အမ်ားၾကီးေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ မိမိရဲ့ေမြးေန႔မွာေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္အကုိင္အဆင္ေျပလုိ႔ ေသာ္လည္းေကာင္း သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြ မ်ားကုိ ဖိတ္ျပီး ေသ ရည္ ေသရက္ ဘီယာစသည့္ျဖင့္ ေပါ့ေလ၊ ျပဳလုပ္ေကာင္း လွဴဒါန္းေကာင္း အျပစ္ကင္းသ ည္ဟုထင္မွတ္ျပီး ဒါနျပဳ ေကၽြးေမြးတဲ့အလွဴဒါနကုိေျပာလုိတာပါ။ တကယ္ေတာ့ အဲဒီဒါနဟာလည္း အျပစ္မကင္းတဲ့ဒါန၊ ကုသုိလ္မရတဲ့ ဒါန၊ အကုသုိလ္ျဖစ္ တဲ့ဒါန၊ အပၸါယ္ေလးပါးေရာက္ေစတတ္တဲ့ဒါနပါ။ ဒါေၾကာင့္ထုိထုိေသာဒါနကုိလည္း အား လုံးေသာ ဒကာ ဒကာမမ်ားမေပးလွဴမိဖုိ႔ သတိေပးလုိပါတယ္။

၃။ ဣတၳိဒါန ဆုိတာ မရုိေသစကား ယခုေခတ္အတုိင္းတာနဲ႔ေျပာရမယ္ဆုိရင္ မိမိ၏ မိတ္ေ ဆြ သူငယ္ခ်င္း ညီအစ္ကုိမ်ား ကာမဂုဏ္ေပ်ာ္ပါးေစဖုိ႔အတြက္ မိမိက အခေၾကးေငြအကုန္ က်ခံျပီး ငွားရမ္းေပးတဲ့ ျပည့္တန္ဆာအလွဴဒါနကုိေျပာလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ အခေၾကးေငြအကုန္က်ခံျပီးလုပ္လုိက္တဲ့ အလွဴဟာလည္း အျပစ္မကင္း ကုသုိလ္မရ အပၸါယ္ေလး ပါးေရာက္ေစတတ္တဲ့ဒါနျဖစ္လုိ႔ ထုိထုိေသာ အလွဴဒါနမ်ဳိးကုိ မေပးလွဴမိဖုိ႔ သတိေပးလုိပါတ ယ္။

၄။ နံပါတ္(၄)ကေတာ့ ႏြားတုိ႔မွာ ဦးေဆာင္ႏြားလား ..ျမင္းတုိ႔မွာလည္း ဦးေဆာင္ျမင္းလ ားတုိ႔ကုိ ေပးလွဴတဲ့အလွဴဒါနပါ။ ယခုေခတ္မွာအနည္းငယ္ရွားပါးပါတယ္။ ၅။ စိတၱကမၼဒါန-ကာမဂုဏ္ကို ႏိုးၾကြေစေသာ ပန္ခ်ီေဆးေရး အလွဴဆုိတာက မိမိမိတ္ေဆြ အေပါင္းသင္းနဲ႔ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ကာမဂုဏ္စိတ္ ကာမရာဂစိတ္ေတြျဖစ္ေပၚ ေစတတ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးဓာတ္ပုံမ်ား၊ ျပကၡဒိန္မ်ား၊ ပန္းခ်ီရုပ္မ်ားကုိေပးလွဴတဲ့အလွဴဒါနကုိဆုိ လုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ထုိထုိအလွဴသည္လည္း အျပစ္မကင္းေသာ ကုသုိလ္မရေသာ အပါယ္ေ လးပါးေရာက္ေစတတ္ေသာ အလွဴဒါနျဖစ္သည့္အတြက္ ထုိအလွဴဒါနကုိလည္း မေပးလွဴမိဖုိ႔ သတိေပးလုိပါတယ္။

၆။ သတၳဒါန-လက္နက္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ အလွဴ ဆုိတာက လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ဒါမွမဟု တ္ အုပ္စုတစ္စု ဒါမွမဟုတ္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕စသည္ျဖင့္ေပါ့ေလ၊ သတ္ျဖတ္ဖုိ႔အတြက္ ေသေစ နုိင္ေသာ လက္နက္မ်ားကုိ အခမဲ့ လုပ္ေပးျခင္း ေပးလွဴျခင္း အလွဴဒါနကုိေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၇။ ၀ိသဒါန- အဆိပ္အလွဴ ဆုိတာက တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကုိေသေစလုိေသာေစတနာျဖင့္ ေသေစနုိင္ေသာ အဆိပ္ ေဆးမ်ားကုိေပးလွဴတဲ့ဒါနကုိေခၚဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၈။ သခၤလိကဒါန- လက္ထိတ္ သံေျခခ်င္း ေႏွာင္ႀကိဳးအလွဴ ဆုိတာက တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကုိခ်ဳပ္ေႏွာင္ဖုိ႔၊ ဒုကၡျဖစ္ေစဖုိ႔၊ ဆင္းရဲေစဖုိ႔အတြက္ လွဴဒါန္းတဲ့အလွဴဒါနကုိဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါ တယ္။

၉။ ကုကၠဳရ သူကရ ဒါန- ၾကက္ ၀က္ သားေကာင္အလွဴဆုိတာက သူတစ္ပါးအား အသက္ရွ င္လ်က္ရွိေသာ ၾကက္ ဝက္ မ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္သတ္ျပီးေတာ့ျဖစ္ေစ သူတစ္ပါးအားသတ္ေစ ၍ျဖစ္ေစ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရန္အလုိ႔ငွာ လွဴဒါန္းတဲ့အလွဴဒါနမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

၁၀။ တုလာကူဋ မာနကူဋ- ခ်ိန္စဥ္းလဲ၊ တင္းစဥ္းလဲ အလွဴဆုိတာက ေရာင္းတဲ့(အေလး)တစ္မ်ဳိး၊ ဝယ္တဲ့(အေလး)ကတစ္မ်ဳိး၊ (*ခ်ိန္ခြင္နဲ႔ေစ်းေရာင္းသူ)၊ ထုိ႔အျပင္ ေရာင္းတဲ့(ျပည္ေတာင္း)ကတစ္မ်ဳိး၊ ဝယ္တဲ့ (ျပည္ေတာင္း)ကတစ္မ်ဳိး(*ဆန္ေရာင္းသူမ်ား) ျဖစ္ေစဖုိ႔အတြက္ အေလးခ်ိန္ခြင္ ျပည္ေတာင္းမ်ားကုိထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ေပးလွဴျခင္း စတဲ့အလွဴဒါနမ်ဳိးကုိဆုိလုိပါတယ္။

ယခုေဖာ္ျပျပီးတဲ့ မေပးလွဴေကာင္းေသာ အျပစ္မကင္းေသာ အပါယ္ေလးပါးကုိေရာက္ေစ တတ္ေသာ အလွဴဒါနမ်ားကုိ အျပစ္ကင္းေသာ ကုသုိလ္ရေသာအလွဴဒါနဟု ထင္မွတ္ျပီး ျပဳ လုပ္ခဲ့မိရင္လည္း ေနာင္တေတြ စိတ္မခ်မ္းသာမွဳေတြ မျဖစ္ၾကပဲ ေနာင္တစ္ၾကိမ္ မေပးလွဴမိေအာင္ မျပဳလုပ္မိေအာင္ ဆင္ျခင္ၾကေစဖုိ႔ အထူးသတိေပးလုိပါတယ္။

ထုိထုိသုိ႔ေသာ အလွဴမ်ားက ကုသုိလ္ မရသည့္အျပင္ အပါယ္ေလးပါးကကို ေရာက္ေစတတ္တာေၾကာင့္အားလုံးေသာ သူမ်ား အထူးေရွာင္ၾကဥ္ျပီး အျပစ္ကင္းေသာ ကုသုိလ္ျ ဖစ္ေသာ ဒါနေကာင္းမွဳ မ်ားစြာကုိ အားထုတ္ၾကျပီး သီလ ဘာဝနာ ဝိပႆနာမ်ားကုိပါ အခ်ိန္ ရသေလာက္ေစာင့္ထိန္း ပြားမ်ားနုိင္ၾကကာ စိတ္ခ်မ္းသာ ကုိယ္က်န္းမာစြာျဖင့္ အသက္ထက္ဆုံ း သာသနာျပဳနုိင္ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားျဖစ္ပါေစလို႔ဆႏၵျပဳ ဆုေတာင္းလုိက္ပါတယ္။

အခုလိုသတင္းထူးေတြ သို႔မဟုတ္ စာေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ အၿမဲဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အေပၚဆံုးမွာ Follow ဆိုတဲ့ စာသားေလးကိုႏွိပ္ခဲ့ပါ သို႔မဟုတ္ သတင္းတစ္ပုဒ္အၿပီးမွာ XB Media Myanmar ဆိုၿပီးေပၚလာရင္ Like ဆိုတဲ့စာသားေလးကို ႏွိပ္ခဲ့ေပးေပါ။ ႏွစ္ခုလံုးမေပၚရင္ေတာ့ Like လုပ္ထားၿပီးသားပါ။ XB Media Myanmar ကိုအားေပးတဲ့ စာဖတ္သူအေပါင္းကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္ႀကီး သေဘာက်ႏွစ္သက္ခဲ့ရင္ (Share)မွ်ေဝေပးခဲ့ၾကဖို႔ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

ေမတၱာျဖင့္ဓမၼဒါနေ၀မ်ွသူ-အရွင္ၾသဘာသ
ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား facebook အသံုးျပဳရင္း
ဓမၼဒါန,ဓမၼေဒသနာ ကုသိုလ္မ်ား ရ႐ွိႏိုင္ရန္ ဓမၼဒါနကို ဖတ္၍ ကုသိုလ္ေၾကာင့္နိဗၺာန္အတြက္ႀကီးစြာေသာအေထာက္အပံ့ျဖစ္ၾကပါရေစ။

Comments are closed.