ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ား စီးပြားေရး လာဘ္ပိတ္ၿပီး အဆင္မေျပသူမ်ားအတြက္ ယၾတာေကာင္းေလးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္

ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ား စီးပြားေရး လာဘ္ပိတ္ၿပီး အဆင္မေျပသူမ်ားအတြက္ ယၾတာေကာင္းေလးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္

ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ား စီးပြားေရး လာဘ္ပိတ္ၿပီး အဆင္မေျပသူမ်ားအတြက္ ယၾတာေကာင္းေလးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္ မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး- မဂၤလာပါ ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ား စီးပြားေရး လဒ္ပိတ္ၿပီး အဆင္မေျပ သူမ်ားအတြက္ ဆရာကိုယ္တိုင္ တြက္ခ်က္ၿပီး မတၱာျဖင့္ ယၾတာေလး တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

အုန္းမ်က္ႏွာပြင့္ယၾတာေလးပါ ယံုၾကည္မူ ျဖင့္ျပဳလုပ္ပါ မုခ်ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။မိမိေမြးေန႔မွာ ျပဳလုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။အုန္းသီးတလံုးဝယ္ရမည္ အုန္းသီးကို အုန္းမ်က္ႏွာပြင့္လုပ္ေပးရမည္။အုန္းမ်က္ႏွာပြင့္ ဆိုတာက အုန္းသီး၏ အေပၚ ပိုင္းႏွင့္အဖ်ားပိုင္းကို ခုပ္ရမည္ မိမိမလုပ္တတ္ ပါကဝယ္သည့္ဆိုင္တြင္ ျပဳလုပ္ခိုင္းပါ။ ယံုၾကည္မွျပဳလုပ္ပါ…

တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ားျပဳလုပ္ရန္

တနဂၤေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ရမည္ အဲ့ဒီေန႔ တြင္သတ္သတ္လြတ္စားရမည္ အေပၚမွာေရးထားတဲ့အတိုင္း အုန္းမ်က္ႏွာပြင့္ ေလးကို ေသခ်ာ ေဆးေက်ာပါ။ၿပီးရင္ အုန္သီး၏အေပၚကေန အေပါက္ေလးေဖာက္ပါ ႏွင္းဆီအနီီေရာင္ပန္း( ၃ )ပြင့္ ဆူးမ်ားမပါေစရ ပါပါကျခစ္ျပစ္ပါ ႏွင္းဆီပန္းမ်ားကို အပါက္ေဖာက္ထားသည့္ ေနရာတြင္စိုက္ရမည္။

အုန္းေရမ်ားကိုမသြန္ပါႏွင့္…မနက္၈နာရီႏွင့္၉နာရီအတြင္းျပဳလုပ္ပါ ၿပီးပါက ဘုရားစင္တြင္ ဆုေတာင္းၿပီး ေသခ်ာတင္ပါေန႔လည္၁၂နာရီ ျပည့္ပါက ထိုတင္ထားသည့္ အုန္းမ်က္ႏွာပြင့္ကိုယူ၍ အုန္းေရကိုအနည္းငယ္ေသာက္ေပးပါ ။အုန္းေရျဖင့္ မ်က္ႏွာသစ္ေပးပါ (အိမ္)သို႔မဟုတ (္ဆိုင္) ပတ္ပတ္လည္ပတ္ျဖန္းေပးပါ ၿပီးရင္ အဲ့ဒီအုန္းမ်က္ႏွာပြင့္ေလးကို ေရထဲေမ်ာေပးပါ ။။။။ယံုၾကည္ပါကအပတ္စဥ္တိုင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္

တနလာၤ သားသမီးမ်ားျပဳလုပ္ရန္

တနလၤာေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ရမည္ အဲ့ဒီေန႔ တြင္သတ္သတ္လြတ္စားရမည္ အေပၚမွာေရးထားတဲ့အတိုင္း အုန္းမ်က္ႏွာပြင့္ ေလးကို ေသခ်ာ ေဆးေက်ာပါ ။ၿပီးရင္ အုန္သီး၏အေပၚကေန အေပါက္ေလးေဖာက္ပါ ႏွင္းဆီအနီီေရာင္ပန္း (၇) ပြင့္ ဆူးမ်ားမပါေစရ ပါပါကျခစ္ပစ္ပါ ႏွင္းဆီပန္းမ်ားကို အပါက္ေဖာက္ထားသည့္ ေနရာတြင္စိုက္ရမည္ ။

အုန္းေရမ်ားကိုမသြန္ပါႏွင့္ မနက္၈နာရီႏွင့္၉နာရီအတြင္းျပဳလုပ္ပါ ၿပီးပါက ဘုရားစင္တြင္ ဆုေတာင္းၿပီးေသခ်ာတင္ပါ ေန႔လည္၁၂နာရီ ျပည့္ပါက ထိုတင္ထားသည့္ အုန္းမ်က္ႏွာပြင့္ကိုယူ၍ အုန္းေရကိုအနည္းငယ္ေသာက္ေပးပါ ။အုန္းေရျဖင့္ မ်က္ႏွာသစ္ေပးပါ အိမ္သို႔မဟုတ္ဆိုင္ ပတ္ပတ္လည္ပတ္ျဖန္းေပးပါ ၿပီးရင္ အဲ့ဒီအုန္းမ်က္ႏွာပြင့္ေလးကို ေရထဲေမ်ာေပးပါ ။။။။

အဂၤါ သားသမီးမ်ားျပဳလုပ္ရန္

အဂၤါ ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ရမည္ အဲ့ဒီေန႔ တြင္သတ္သတ္လြတ္စားရမည္ အေပၚမွာေရးထားတဲ့အတိုင္း အုန္းမ်က္ႏွာပြင့္ ေလးကို ေသခ်ာ ေဆးေက်ာပါ ။ၿပီးရင္ အုန္သီး၏အေပၚကေန အေပါက္ေလးေဖာက္ပါ ႏွင္းဆီအနီီေရာင္ပန္း (၁၁) ပြင့္ ဆူးမ်ားမပါေစရပါပါကျခစ္ပစ္ပါ ႏွင္းဆီပန္းမ်ားကို အပါက္ေဖာက္ထားသည့္ ေနရာတြင္စိုက္ရမည္ ။

အုန္းေရမ်ားကိုမသြန္ပါႏွင့္ မနက္၈နာရီႏွင့္၉နာရီအတြင္းျပဳလုပ္ပါ ၿပီးပါက ဘုရားစင္တြင္ ဆုေတာင္းၿပီး ေသခ်ာတင္ပါေန႔လည္၁၂နာရီ ျပည့္ပါက ထိုတင္ထားသည့္ အုန္းမ်က္ႏွာပြင့္ကိုယူ၍ အုန္းေရကိုအနည္းငယ္ေသာက္ေပးပါ ။အုန္းေရျဖင့္ မ်က္ႏွာသစ္ေပးပါ အိမ္သို႔မဟုတ္ဆိုင္ ပတ္ပတ္လည္ပတ္ျဖန္းေပးပါ ၿပီးရင္ အဲ့ဒီအုန္းမ်က္ႏွာပြင့္ေလးကို ေရထဲေမ်ာေပးပါ။။။

ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ားျပဳလုပ္ရန္

ဗုဒၶဟူး ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ရမည္ အဲ့ဒီေန႔ တြင္သတ္သတ္လြတ္စားရမည္ အေပၚမွာေရးထားတဲ့အတိုင္း အုန္းမ်က္ႏွာပြင့္ ေလးကို ေသခ်ာ ေဆးေက်ာပါ ။ၿပီးရင္ အုန္သီး၏အေပၚကေန အေပါက္ေလးေဖာက္ပါ ႏွင္းဆီအနီီေရာင္ပန္း (၉) ပြင့္ ဆူးမ်ားမပါေစရ ပါပါကျခစ္ပစ္ပါ ႏွင္းဆီပန္းမ်ားကို အပါက္ေဖာက္ထားသည့္ ေနရာတြင္စိုက္ရမည္ ။

အုန္းေရမ်ားကိုမသြန္ပါႏွင့္ မနက္၈နာရီႏွင့္၉နာရီအတြင္းျပဳလုပ္ပါ ၿပီးပါက ဘုရားစင္တြင္ ဆုေတာင္းၿပီး ေသခ်ာတင္ပါေန႔လည္၁၂နာရီ ျပည့္ပါကထို တင္ထားသည့္ အုန္းမ်က္ႏွာပြင့္ကိုယူ၍ အုန္းေရကိုအနည္းငယ္ေသာက္ေပးပါ ။အုန္းေရျဖင့္ မ်က္ႏွာသစ္ေပးပါ အိမ္သို႔မဟုတ္ဆိုင္ ပတ္ပတ္လည္ပတ္ျဖန္းေပးပါ ၿပီးရင္ အဲ့ဒီအုန္းမ်က္ႏွာပြင့္ေလးကို ေရထဲေမ်ာေပးပါ။။။

ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ားျပဳလုပ္ရန္

ၾကာသပေတး ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ရမည္ အဲ့ဒီေန႔ တြင္သတ္သတ္လြတ္စားရမည္ အေပၚမွာေရးထားတဲ့အတိုင္းအုန္းမ်က္ႏွာပြင့္ ေလးကို ေသခ်ာ ေဆးေက်ာပါ ။ၿပီးရင္ အုန္သီး၏အေပၚကေန အေပါက္ေလးေဖာက္ပါ ။ႏွင္းဆီအနီီေရာင္ပန္း (၅) ပြင့္ ဆူးမ်ားမပါေစရ ပါပါကျခစ္ပစ္ပါ ႏွင္းဆီပန္းမ်ားကို အပါက္ေဖာက္ထားသည့္

ေနရာတြင္စိုက္ရမည္ အုန္းေရမ်ားကိုမသြန္ပါႏွင့္ မနက္၈နာရီႏွင့္၉နာရီအတြင္းျပဳလုပ္ပါ ။ၿပီးပါက ဘုရားစင္တြင္ ဆုေတာင္းၿပီး ေသခ်ာတင္ပါ ေန႔လည္၁၂နာရီ ျပည့္ပါကထို တင္ထားသည့္ အုန္းမ်က္ႏွာပြင့္ကိုယူ၍ အုန္းေရကိုအနည္းငယ္ေသာက္ေပးပါ ။အုန္းေရျဖင့္ မ်က္ႏွာသစ္ေပးပါ အိမ္သို႔မဟုတ္ဆိုင္ ပတ္ပတ္လည္ပတ္ျဖန္းေပးပါ ။ၿပီးရင္ အဲ့ဒီအုန္းမ်က္ႏွာပြင့္ေလးကို ေရထဲေမ်ာေပးပါ။။။

ေသာျကာသားသမီးမ်ားျပဳလုပ္ရန္

ေသာၾကာ ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ရမည္ အဲ့ဒီေန႔ တြင္သတ္သတ္လြတ္စားရမည္ အေပၚမွာေရးထားတဲ့အတိုင္း အုန္းမ်က္ႏွာပြင့္ ေလးကို ေသခ်ာ ေဆးေက်ာပါ ။ၿပီးရင္ အုန္သီး၏အေပၚကေန အေပါက္ေလးေဖာက္ပါ ႏွင္းဆီအနီီေရာင္ပန္း (၁၀) ပြင့္ ဆူးမ်ားမပါေစရ ပါပါကျခစ္ပစ္ပါႏွင္းဆီပန္းမ်ားကို အပါက္ေဖာက္ထားသည့္ ေနရာတြင္စိုက္ရမည္ ။

အုန္းေရမ်ားကိုမသြန္ပါႏွင့္ မနက္၈နာရီႏွင့္၉နာရီအတြင္းျပဳလုပ္ပါ ၿပီးပါက ဘုရားစင္တြင္ ဆုေတာင္းၿပီး ေသခ်ာတင္ပါေန႔လည္၁၂နာရီ ျပည့္ပါကထို တင္ထားသည့္ အုန္းမ်က္ႏွာပြင့္ကိုယူ၍ အုန္းေရကိုအနည္းငယ္ေသာက္ေပးပါ ။အုန္းေရျဖင့္ မ်က္ႏွာသစ္ေပးပါ အိမ္သို႔မဟုတ္ဆိုင္ ပတ္ပတ္လည္ပတ္ျဖန္းေပးပါ ၿပီးရင္ အဲ့ဒီအုန္းမ်က္ႏွာပြင့္ေလးကို ေရထဲေမ်ာေပးပါ။။။

စေနသားသမီးမ်ားျပဳလုပ္ရန္

စေန ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ရမည္ အဲ့ဒီေန႔ တြင္သတ္သတ္လြတ္စားရမည္ အေပၚမွာေရးထားတဲ့အတိုင္း အုန္းမ်က္ႏွာပြင့္ ေလးကို ေသခ်ာ ေဆးေက်ာပါ ။ၿပီးရင္ အုန္သီး၏အေပၚကေန အေပါက္ေလးေဖာက္ပါ ႏွင္းဆီအနီီေရာင္ပန္း (၁၁) ပြင့္ ဆူးမ်ားမပါေစရပါပါကျခစ္ပစ္ပါ ႏွင္းဆီပန္းမ်ားကို အပါက္ေဖာက္ထားသည့္ ေနရာတြင္စိုက္ရမည္ ။

အုန္းေရမ်ားကိုမသြန္ပါႏွင့္ မနက္၈နာရီႏွင့္၉နာရီအတြင္းျပဳလုပ္ပါ ၿပီးပါက ဘုရားစင္တြင္ ဆုေတာင္းၿပီးေသခ်ာတင္ပါ ေန႔လည္၁၂နာရီ ျပည့္ပါကထို တင္ထားသည့္ အုန္းမ်က္ႏွာပြင့္ကိုယူ၍ အုန္းေရကိုအနည္းငယ္ေသာက္ေပးပါ ။အုန္းေရျဖင့္ မ်က္ႏွာသစ္ေပးပါ အိမ္သို႔မဟုတ္ဆိုင္ ပတ္ပတ္လည္ပတ္ျဖန္းေပးပါ ၿပီးရင္ အဲ့ဒီအုန္းမ်က္ႏွာပြင့္ေလးကို ေရထဲေမ်ာေပးပါ။။။ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေမးျမန္းခ်င္ပါက ဆရာ့ထံ တိုက္႐ိုက္ဖုန္း ျဖင ့္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။။။ မွန္မမွန္သူမ်ားကိုေမးစရာမလိုပါကိုတိုင္ေမးၾကည့္ပါ။

အခုလိုသတင္းထူးေတြ သို႔မဟုတ္ စာေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ အၿမဲဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အေပၚဆံုးမွာ Follow ဆိုတဲ့ စာသားေလးကိုႏွိပ္ခဲ့ပါ သို႔မဟုတ္ သတင္းတစ္ပုဒ္အၿပီးမွာ XB Media Myanmar ဆိုၿပီးေပၚလာရင္ Like ဆိုတဲ့စာသားေလးကို ႏွိပ္ခဲ့ေပးေပါ။ ႏွစ္ခုလံုးမေပၚရင္ေတာ့ Like လုပ္ထားၿပီးသားပါ။ XB Media Myanmar ကိုအားေပးတဲ့ စာဖတ္သူအေပါင္းကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္ႀကီး သေဘာက်ႏွစ္သက္ခဲ့ရင္ (Share)မွ်ေဝေပးခဲ့ၾကဖို႔ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

Comments are closed.