ေငြေခ်းျခင္း ႏွင့္ သတိျပဳရေတာ့မည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေလာင္းကစားဥပေဒအသစ္ ျပဌာန္း

ေငြေခ်းျခင္း ႏွင့္ သတိျပဳရေတာ့မည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေလာင္းကစားဥပေဒအသစ္ ျပဌာန္း

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၇ ရက္ေန့မွာ ေလာင္းကစား ဥပေဒ ကို အသစ္ ျပဌာန္းလိုက္တာ အားလံုးသိျပီးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ ။ အဆိုပါ ဥပေဒမွာ စိတ္ဝင္စားစရာအခ်က္ေတြ အမ်ားျကီး ပါလာပါတယ္ ။

နံပါတ္ (၁) အခ်က္ကေတာ့

ပုဒ္မ ၄ (က) ႏွင့္ ၆ (က) မွာ ရပ္ကြက္(သို့မဟုတ္) ေက်းရႊာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးက ေလာင္းကစားေနသူ (သို့မဟုတ္) ေလာင္းကစားအိမ္ကို ဝရမ္းမပါဘဲ ဖမ္းဆီးခြင့္ ရွိသည္ ဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ဒီအခ်က္အရဆိုလ်င္ ေလာင္းကစားေနသူမ်ား အေနျဖင့္ ယခင္ကဆိုလ်င္ ရပ္ကြက္ထဲ ရႊာထဲ ရဲလာမွသာ သတိထားရမည့္အေနအထားမဟုတ္ေတာ့ဘဲ မိမိတို့ရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးကပင္ ဖမ္းဆီးခြင့္ရွိေနျပီဆိုတာ သတိျပဳရေတာ့ မွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ေလာင္းကစားမႈ႕အတြက္ ေနရာ က်ဥ္းေျမာင္းသြားပီဆိုတာ သတိျပဳေစလိုပါတယ္။

နံပါတ္ (၂) အခ်က္ကေတာ့

အဆိုပါဥပေဒရဲ႕ ပုဒ္မ (၂၅) မွာ ေလာင္းကစားမႈ႕ မွ သိမ္းဆည္းရမိေငြ နဲ႕ ဖမ္းမိသည့္ ေလာင္းကစား ပစၥည္း ေရာင္းရေငြ အနက္မွ သတင္းေပးသူကို ၁၀ % နဲ႕ ဖမ္းဆီး ရာတြင္ပါဝင္သူကို ၂၀ % ဆုခ်ီးျမင့္မည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ဒီအခ်က္အရ ဆိုလ်င္ ေလာင္းကစားဝိုင္း ရွိေျကာင္း သတင္းေပးလိုက္ယံုျဖင့္ သတင္းေပးသူသည္ အဆိုပါ ေလာင္းကစားဝိုင္းအမႈ႕ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေငြ ႏွင့္ ပစၥည္း ကို ျပည္သူ့ဘ႑ာအျဖစ္ အမိန့္ခ်မွတ္သည့္ အခါတြင္ ေလာင္းကစား ေငြႏွင့္ ပစၥည္းေရာင္းရေငြ အနက္မွ ၁၀ % ကို ဆုေငြ အျဖစ္ ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ဒီေတာ့ ဥပမာအေနျဖင့္ ေလာင္းကစားေငြ နဲ႕ ေလာင္းကစားသည့္ပစၥည္းရဲ႕ တန္ဖိုးသည္ သိန္း ၁၀၀ ဆိုပါက သတင္းေပးသူအေနျဖင့္ ၁၀ သိန္း ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယေန့ေခတ္အေနအထားအရ လူတိုင္း လက္ကိုင္ဖုန္း မ်ား ကိုင္ႏိုင္သည္ျဖစ္၍သတင္းေပးသူအေနျဖင့္ လူကိုယ္ တိုင္ ရဲစခန္းသို့သြားေရာက္ရန္ မလိုပဲ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ သတင္းေပးႏိုင္သည္ျဖစ္၍ ေလာင္းကစားျပဳလုပ္မည့္သူမ်ား အေနျဖင့္ အခ်ိန္မေရႊးဖမ္းဆီးခံရႏိုင္ သည္ကို သတိျပဳရန္လို ပါလိမ့္မည္။

( ေလာင္းကစားပုဒ္မ ၇ (ခ) (၁) တြင္သတင္း ေပးသူကို လ်ိဳ႕ဝွက္ထားရန္ ျပဌာန္းထားသည္ျဖစ္၍ သတင္ း ေပးသူ အား အလြယ္တကူမသိရွိႏိုင္ပါ)ထို့ျပင္ ဖမ္းဆီးရာတြင္ပါဝင္သူကို ၂၀ % ဆု ခ်ီး ျမင့္မည္ဟု ျပဌာန္းထားသည့္အတြက္ ဖမ္းဆီးရာတြင္ ပါဝင္ သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ား ။ အသိသက္ေသ မ်ားသည္လည္း ယခင္ကဲ႕သို့ အခမဲဲ့ လူမုန္းခံဘဝမွ ဆုေငြရရွိလာေပေတာ့မည္။၂၀ % ျဖစ္၍ သိန္း ၁၀၀ တန္ေလာင္း ကစားမႈ႕ကို ဖမ္းႏိုင္လ်င္ ၂၀ % ကို ခြဲေဝရွိေတာ့မည္ ျဖစ္ သည့္အတြက္ ယခင္ကလို မျမင္ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေတာ့ မည္ မဟုတ္သည္ကို ေလာင္းကစားသူမ်ား အေနျဖင့္ သိရွိထားရန္လိုပါသည္။

နံပါတ္ (၃) အခ်က္ကေတာ့

ယေန့တင္ျပသည့္ ပိုစ့္၏ ေခါင္းစဥ္ပါ အေျကာင္း အရာျဖစ္ပါသည္ ။ေလာင္းကစားဥပေဒပုဒ္မ (၁၄) တြင္ “မည္သူမ် ေလာင္းကစားရန္ ေငြေခ်းျခင္း သို့မဟုတ္ ေငြေျကးေထာက္ ပ့ံျခင္း မျပဳလုပ္ရ” ဆိုသည့္အခ်က္ ႏွင့္ ေလာင္းကစားဥပေဒပုဒ္မ (၂၀) (က) တြင္ ပုဒ္မ ၁၄ ပါ ျပဌာန္းခ်က္ကို က်ဴးလြန္ေျကာင္း ျပစ္မႈ႕ထင္ရွား စီရင္ျခင္း ခံရလ်င္ ထိုသူကို အနည္းဆံုး ၁ ႏွစ္မွ ၃ ႏွစ္ထိေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ အနည္းဆံုး က်ပ္ ၁ သိန္း မွ အမ်ားဆံုး က်ပ္ ၅ သိန္းအထိ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ ။ျပစ္မႈ႕ ႏွင့္ အက် ဳံုးဝင္ေသာ ေငြကို ျပည္သူ့ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္း ျခင္းခံရမည္ ဟု ျပဌာန္းထားပါသည္။

ထို့ေျကာင့္ ေငြရွင္ အေနျဖင့္ ေငြေခ်းမည္ဆိုပါက ေငြလာေခ်းသူ သည္ မည္သည့္အတြက္ေငြေခ်းျခင္းျဖစ္ သည္ကို တိတိက်က် စံုစမ္းရမည္ျဖစ္သည္ ။ သမာအာဇီဝလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ အတြက္မဟုတ္ဘဲ ေလာင္းကစားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေငြေခ်းသည္ ကို ေငြရွင္အေနျဖင့္ သိသိလ်က္ ႏွင့္ ေခ်းငွားမိပါက ပုဒ္မ ၁၄ ကို က်ဴးလြန္ရာေရာက္ပါသည္ ။အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ပုဒ္မ ၁၄ ကို က်ဴးလြန္သည့္အတြက္ ပုဒ္မ ၂၀ အရ ေငြေခ်းငွားေပးသူ ေငြရွင္သည္ ေထာင္ ဒဏ္ ၁ ႏွစ္မွ ၃ ႏွစ္ထိအျပင္ ေငြဒဏ္ ၁ သိန္း မွ ၅ သိန္း ထိ ခ်မွတ္ခံရႏိုင္ပါသည္ ။ ကိုယ့္ရႈးကိုယ္ပတ္ ဆိုသည့္ အတိုင္း ျဖစ္သြားပါမည္ ။

ယေန့တင္ျပသည့္ ပိုစ့္၏ ေခါင္းစဥ္ပါ အေျကာင္း အရာျဖစ္ပါသည္ ။ေလာင္းကစားဥပေဒပုဒ္မ (၁၄) တြင္ “မည္သူမ် ေလာင္းကစားရန္ ေငြေခ်းျခင္း သို့မဟုတ္ ေငြေျကးေထာက္ ပ့ံျခင္း မျပဳလုပ္ရ” ဆိုသည့္အခ်က္ ႏွင့္ ေလာင္းကစားဥပေဒပုဒ္မ (၂၀) (က) တြင္ ပုဒ္မ ၁၄ ပါ ျပဌာန္းခ်က္ကို က်ဴးလြန္ေျကာင္း ျပစ္မႈ႕ထင္ရွား စီရင္ျခင္း ခံရလ်င္ ထိုသူကို အနည္းဆံုး ၁ ႏွစ္မွ ၃ ႏွစ္ထိေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ အနည္းဆံုး က်ပ္ ၁ သိန္း မွ အမ်ားဆံုး က်ပ္ ၅ သိန္းအထိ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ ။ျပစ္မႈ႕ ႏွင့္ အက် ဳံုးဝင္ေသာ ေငြကို ျပည္သူ့ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္း ျခင္းခံရမည္ ဟု ျပဌာန္းထားပါသည္။

ထို့ေျကာင့္ ေငြရွင္ အေနျဖင့္ ေငြေခ်းမည္ဆိုပါက ေငြလာေခ်းသူ သည္ မည္သည့္အတြက္ေငြေခ်းျခင္းျဖစ္ သည္ကို တိတိက်က် စံုစမ္းရမည္ျဖစ္သည္ ။ သမာအာဇီဝလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ အတြက္မဟုတ္ဘဲ ေလာင္းကစားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေငြေခ်းသည္ ကို ေငြရွင္အေနျဖင့္ သိသိလ်က္ ႏွင့္ ေခ်းငွားမိပါက ပုဒ္မ ၁၄ ကို က်ဴးလြန္ရာေရာက္ပါသည္ ။အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ပုဒ္မ ၁၄ ကို က်ဴးလြန္သည့္အတြက္ ပုဒ္မ ၂၀ အရ ေငြေခ်းငွားေပးသူ ေငြရွင္သည္ ေထာင္ ဒဏ္ ၁ ႏွစ္မွ ၃ ႏွစ္ထိအျပင္ ေငြဒဏ္ ၁ သိန္း မွ ၅ သိန္း ထိ ခ်မွတ္ခံရႏိုင္ပါသည္ ။ ကိုယ့္ရႈးကိုယ္ပတ္ ဆိုသည့္ အတိုင္း ျဖစ္သြားပါမည္ ။

Comments are closed.