ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်နေရသူများ မဖြစ်မနေ သိသင့်သောအချက်များ

ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်နေရသူများ မဖြစ်မနေ သိသင့်သောအချက်များ

အခွန်ထမ်း ဝန်ထမ်း(ဝါ) နိုင်ငံတော်အတွက် ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်နေသူများ မဖြစ်မနေ သိသင့်သောအချက်များ

မိမိ၏လစဉ်ရရှိသော လစာမှ ဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်ခြင်း (Update)

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်သည့် လစာခေါင်းစဉ်မှ ဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ သိမှတ်ဖွယ်ရာများကို ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။

ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ရမည့် ဝင်ငွေအမျိုးအစားများ

မည်သူမဆို အလုပ်ရှင်ထံမှ မိမိရရှိသည့် (သို့မဟုတ်) ရရန်ရှိသည့် လစာ၊ လုပ်ခ၊ နှစ်စဉ်ကြေး၊ ဆုကြေး၊ ချီးမြှင့်ငွေ၊ လစာနှင့် လုပ်ခအစား (သို့မဟုတ်) ယင်းတို့ အပြင် ထပ်ဆောင်း ရရှိသည့် အခကြေးငွေ၊ ကော်မရှင်တို့အတွက် လစာခေါင်းစဉ်ဖြင့် အခွန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ရရှိသည့် လစာဝင်ငွေ၊ လစာ ဝင်ငွေအပြင် ကော်မရှင်ကြေး၊ နှစ်စဉ်ကြေး၊ ပညာရှင်ကြေးတို့ကိုလည်း စုစုပေါင်း လစာဝင်ငွေ တွက်ချက်ရာတွင် ထည့်သွင်း တွက်ချက်ရမည် ဖြစ်ပါ သည်။

 • စတင်အကျိုးသက်ရောက်သည့်နေ့-
 • ၁-၄-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှ စတင်ရရှိမည့် လစာဝင်ငွေအတွက်မှ စတင် အကျိုးသက်ရောက်ပါသည်။
 • ပေးဆောင်ရမည့် အခွန်နှုန်းထားများ-
 • (က) ၁ ကျပ်မှ သိန်း ၂၀ အထိ (၀ ရာခိုင်နှုန်း)
 • (ခ) သိန်း ၂၀ နှင့် ၁ ကျပ်မှ သိန်း ၅၀ အထိ (၅ ရာခိုင်နှုန်း)
 • (ဂ) သိန်း ၅၀ နှင့် ၁ ကျပ်မှ သိန်း ၁၀၀ အထိ (၁၀ ရာခိုင်နှုန်း)
 • (ဃ) သိန်း ၁၀၀ နှင့် ၁ ကျပ်မှ သိန်း ၂၀၀ အထိ (၁၅ ရာခိုင်နှုန်း)
 • (င) သိန်း ၂၀၀ နှင့် ၁ ကျပ်မှ သိန်း ၃၀၀ အထိ (၂၀ ရာခိုင်နှုန်း)
 • (စ) သိန်း ၃၀၀ နှင့် ၁ကျပ် အထက် (၂၅ ရာခိုင်နှုန်း)
 • အခွန်တွက်ချက်ပုံ-
 • တစ်နှစ် စုစုပေါင်း လစာဝင်ငွေ ၄၈ သိန်းကျပ်ထက် မကျော်ပါက ဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်ရန် မလိုပါ။
 • -တစ်နှစ် စုစုပေါင်း လစာဝင်ငွေ ၄၈ သိန်းကျပ်ထက် ကျော်လွန်သော်လည်း စုစုပေါင်း လစာ ဝင်ငွေမှ သက်သာခွင့်များ ဖြစ်သည့် အခြေခံ သက်သာခွင့်၊ အတူနေမိဘအတွက် သက်သာခွင့်၊ အိမ်ထောင်ဖက် အတွက် သက်သာခွင့်၊ သားသမီးများအတွက် သက်သာခွင့်၊ အသက် အာမခံ အတွက် ပေးရသည့် ပရီမီယံ၊ လူမှု ဖူလုံရေး ရန်ပုံငွေသို့ ထည့်ဝင်ငွေတို့ကို နုတ်ပယ်ပါ။ နုတ်ပယ်ပြီး ကျန်ရှိသော အခွန် စည်းကြပ်ရန် ဝင်ငွေမှာ သိန်း ၂၀ ကျပ်ထက် မကျော်ပါက ဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်ရန် မလိုပါ။ ဖော်မြူလာမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
 • အခွန်စည်းကြပ်ရန် ဝင်ငွေ (T) = စုစုပေါင်းလစာဝင်ငွေ(A) – အခြေခံသက်သာခွင့်များ(B+C+D+E+F+G)
 • ဥပမာ- ဦးကျော်သည် နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း လစာဝင်ငွေ စုစုပေါင်း ကျပ် ၆၀ သိန်း ရရှိပါက
 • (A) စုစုပေါင်းလစာဝင်ငွေ = ၆၀ သိန်း
 • (B) အခြေခံ သက်သာခွင့် (၆၀ သိန်း ၏ ၂၀%) = ၁၂ သိန်း
 • (C) အတူနေ မိဘအတွက် သက်သာခွင့် (တစ်ဦးလျှင် ၁၀ သိန်း) = ၂၀ သိန်း
 • (D) အိမ်ထောင်ဖက်အတွက် သက်သာခွင့် = ၁၀ သိန်း
 • (E) သားသမီး ၂ ဦးအတွက် သက်သာခွင့် (တစ်ဦးလျှင် ၅ သိန်း) = ၁၀ သိန်း
 • (F) ဦးကျော်နှင့် အိမ်ထောင်ဖက် အသက်အာမခံ = ၅ သောင်း
 • (G) ဦးကျော်အတွက် ထည့်ဝင် လူမှုဖူလုံရေး ရန်ပုံငွေ = ၅ သောင်း
 • ဖော်မြူလာအရ အမှတ်စဉ် (B) မှ (G) အထိ စုစုပေါင်း ၅၃ သိန်း

အဆိုပါ ၅၃ သိန်းကို စုစုပေါင်းဝင်ငွေ (A) ထံမှ နုတ်လိုက်သောအခါ အခွန်စည်းကြပ်ရန် ဝင်ငွေ ၇ သိန်း ရရှိပါမည်။ အခွန်နှုန်းထားများတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ၁ ကျပ်မှ သိန်း ၂၀ အထိဆိုလျှင် ၀ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သောကြောင့် ဦးကျော်အနေဖြင့် အခွန်ဆောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။

-အခွန်စည်းကြပ်ရန် ဝင်ငွေ ကျပ်သိန်း ၂၀ ထက် ကျော်ပါက ကျပ်သိန်း ၂၀ ထက်ပိုသည့် ပမာဏအတွက်သာ သတ်မှတ်ရာခိုင်နှုန်း အတိုင်း အခွန်တွက်ချက် ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ- ဦးကျော်သည် တစ်နှစ်အတွင်း လစာဝင်ငွေ စုစုပေါင်း ကျပ် ၉၀ သိန်း ရရှိပါက

 • စုစုပေါင်း လစာဝင်ငွေ (A) = ၉၀ သိန်း
 • သက်သာခွင့်များ (B+C+D+E+F+G) = ၅၉ သိန်း

အဆိုပါ ၅၉ သိန်းကို စုစုပေါင်း ဝင်ငွေ (A) ထံမှ နုတ်လိုက်သောအခါ အခွန်စည်းကြပ်ရန် ဝင်ငွေ ၃၁ သိန်း ရရှိပါမည်။ အခွန်နှုန်းထားများ တွင် ဖော်ပြထားသည့် အတိုင်း ၁ ကျပ်မှ သိန်း ၂၀ အထိဆိုလျှင် ၀ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သောကြောင့် အခွန် မပေးဆောင်ရပါ။ ကျန်ရှိသော ၁၁ သိန်းအတွက် အထက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အခွန်နှုန်းထား အမှတ်စဉ် (ခ) မှ သိန်း ၂၀ နှင့် ၁ ကျပ်မှ သိန်း ၅၀ အထိ (၅ ရာခိုင်နှုန်း) ဆောင်ရ မည် ဖြစ်သောကြောင့် တွက်ချက်လိုက်လျှင် ဦးကျော်အတွက် တစ်နှစ် ကျသင့်အခွန်မှာ ၅ သောင်း ၅ ထောင်ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။ တစ်လ ကျသင့် အခွန်မှာ ၄,၅၈၃ ကျပ် ဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ပိုမိုမြင်သာစေရန် တွက်ချက်ပုံကို ဖော်ပြသွားပါမည်။

 • စုစုပေါင်းလစာဝင်ငွေ(A) – အခြေခံ သက်သာခွင့်များ (B+C+D+E+F+G)= အခွန်စည်းကြပ်ရန် ဝင်ငွေ (T)
 • ၉၀ သိန်း – ၅၉ သိန်း = ၃၁ သိန်း
 • ၃၁ သိန်း – ၂၀ သိန်း (၀ ရာခိုင်နှုန်း) = ၁၁ သိန်း
 • အခွန်စည်းကြပ်ရန် ဝင်ငွေသည် ၃၁ သိန်း ဖြစ်သောကြောင့် အမှတ်စဉ် (ခ) ၅ ရာခိုင်နှုန်း ဆောင်ရမည်။
 • ၁၁ သိန်း x ၅ % = ၅၅၀၀၀ ကျပ် (တစ်နှစ်စာ၊ တစ်လလျှင် ၄၅၈၃ ကျပ်)

အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက ဆိုင်ရာမြို့နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး (သို့မဟုတ်) အခွန်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုရုံး (နေပြည်တော်) ရုံးအမှတ် (၄၆)၊ ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာန၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၃၀၅၃၃၊ ၀၆၇-၄၃၀၅၂၂ (သို့မဟုတ်) အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုရုံး (ရန်ကုန်) အမှတ် ၅၉/၆၁၊ မြေညီထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတား မြို့နယ်၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၃၇၈၃၇၀၊ ၀၁-၃၇၈၃၇၂ (သို့မဟုတ်) အခွန်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုရုံး (မန္တလေး) ၆၅ လမ်း၊ ၂၂ x ၂၃ လမ်းကြား၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၂-၃၀၁၉၂ သို့ မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

Credit-ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

Via-Lwinpyin

Comments are closed.