ဘႏ္ေကာက္ေရာက္ရငၼၾသားသင့္ေသာေနရာမ္ား

ဘႏ္ေကာက္ေရာက္ရငၼၾသားသင့္ေသာေနရာမ္ား

The Marvel Experience

အဓိကက မာဗယၹႏ္ေဂးေၾတအၾတက္ ဂ္င္းပါ ၀င္ေၾကးဘတ္၁ေထာင္ေက္ာၸါတယ္ အထဲမြာ စိတ္၀ငၥားစရာသိေပၼကာင္းတဲ့အခင္အက္င္း made in chinaအ႐ုပၷဲ႕ ၾကာလတီေမကာင္းတဲ့ အသံုးေဆာငၸစၥၫ္းေၾတ ဂ္င္းထဲ့်ပီးေရာင္းတာပါ ေစ္းလဲႀကီးပါတယ္ ေနရာကလဲ ဘႏ္ေကာကၷဲ႕ဆို ေအတာ္ေ၀းပါတယ္။

Sunflower Heaven in Saraburi

ဂ္င္းေနၾကာပႏ္းခင္းပါ ဧကနၫ္းနၫ္းေလးဓာတၸံဳရိုကၹိဳ႕သက္သက္အၾတကၸဲ စိုကၳားတာပါ ဘႏ္ေကာေကၠနဆိုကား၂နာရီစီးရပါတယ္ လမ္းမြာ ကားလဲ မၾကာမၾကာပိတၸါတယ္ ေရာၾက္သားရငႅဲ လူအမ္ားႀကီးၾကားထဲ ဓာတၸံဳကို ေသလုေမ္ာပါးလုရိုက္ရတာပါ တခ္ိဳရက္ေၾတဆို ၀င္ေၾကးေတာင္ေပးရပါေသးတယ္ ပါ့ပလစ္ ၾထမၥပို႕မရြိပါ ၾသားရင္ ပရိုကၺိတၠားငြားၾသားမြသာေရာက္ႏိုငၸါတယ္။

Wat Phra Kaew

်မဘုရားပါ ၀င္ေၾကး ဘတ္ ၅၀၀ ေပးရပါတယ္ ၀င္်ပီး ဘုရားကိုဖူးဖို႕လူအမ္ားႀကီးတိုးရပါတယ္ ဓာတၸံဳရိုကႅိဳ႕မရပါဘူး ဘုရားကလဲ အိမ္ေၾတမြာပူေဇာၱဲ့ ဆိုဒ္ေသးေသးေလးပါ ေအ၀းေကနၾကၫ့္ရင္ ်မင္ရဖို႕ခကၸါတယၠိဳယ္ေၾတဆီမြာလဲ ဒီထကၼ္ားတဲ့ တႏၡိဳးႀကီးဘုရားေၾတရြိလို႕ တကူးတကလူၾသားတိုး ၀င္ေၾကးေပး ေအ၀းႀကီးေကနမ်မငၼစမ္းလြမ္းဖူး်ပီး ဂ္င္းမမိေစခ္ငၸါ အတိုအ်ပတ္၀ၾတ္သားမိရင္ အထဲ၀င္ရဖို႕ ဆင္ေဘာင္းဘီတဘတၻာညာထက္၀ယၹိဳ႕ ဂ္င္းထဲ့ပါလိမ့္မယ္။

Floating Market

ဘူးဂါးေ်မာင္းေလာက္အက္ယၠိဳ ေဘးတဖကၱခ္က္ ဆိုငၡႏ္းေေၾတဆာက္်ပီး ေဖာ္ရိႏၷာေၾတကို ဂ္င္းထဲ့တာပါ ဘႏ္ေကာကၷဲ႕ေ၀းပါတယ္ ေေရၾတကလဲမသႏ္႕ပါ အစားေသာက္ေၾတလဲေစ္းႀကီးသလို ေ်မာင္းပုတၷံ႕ရႈ်ပီး စားမယၦိဳ အရသာရြိမယႅိဳ႕ သငၴငၸါသလား။

MBK

အ၀တ္အစား လူသံုးကုႏ္ေၾတ၀ယၼယၦိဳ ေရြာင္သင့္တဲ့ ေရြာ့ပငၥငၲာပါ အဓိကက ေဖာ္ရိႏၷာေၾတကို ဂ္င္းထဲ့တဲ့ေနရာပါ တ်ခားေနရာေၾတထက္ေစ္းႀကီးသလို ၁၂ရာသီပတႅံဳး ပရိုမိုးရြင္းဆို်ပီး အိပၥပို႕ၾကာလတီ စက္ရံဳေျရးက္ဘဒႏ္းေၾတကိုအ်မဲဒေစၥကာင့္ခ္ေနတာပါ ဘာပဲ၀ယ္၀ယ္ ဂ္င္းထဲ့ဖို႕ခ္ၫ္းေခ္ာင္းေနတဲ့ေစ္းဆိုင္ေၾတခ္ၫ္း်ပၫ့္ေနလို႕ ေရြာင္သင့္ပါတယ္။

Baiyoke Sky Buffet Dinner

၇၈လႊာအထိတက္်ပီး ဂ္င္းထဲ့ခံမယ္အစား အ်ခား ဘူေဖးဆိုျင္သားစားတာမြ စံုစံုလငႅငၷဲ႕ တႏ္ရာတႏ္ရာ စားရပါလိမ့္မယ္။ sky view ၾကၫ့္ခ္ငၲယၦိဳလဲ ဘႏ္ေကာကၼြာ အဲထက္ View လြတဲ့ Roof top bar ေၾတ အမ္ားႀကီးပါ ေ်ပာခ္ငၲာက ၇၈ လႊာအထိ ဘူေဖးဆို်ပီး မ၀ေရစာ တ႐ုျပၠိစိၾကစ ေအာကၱႏ္းစား ေဖာႅိႏၷာဆိုသူေၾတနဲ႕ လုယကၥားရပါလိမ့္မယ္။

Chao Phraya Dinner Cruise

ခၽၾတၹရား်မစၴဲမြာ ေေလလးတ်ဖဴး်ဖဴးနဲ႕ ဒငၷာေအးေအးေဆးေဆး စားရမယႅိဳ႕ ထငၲယ္ေပါ့ေလ မြားၾသားပါ့မယ္ Cruise ကဆူညံေနတဲ့အ်ပင္ တခ္ိႏႅံဳးတ႐ုပ္ေဖာႅိႏၷာေၾတနဲ႕ ဘူေဖးလုစားေနရလို႕ ေဘးပတ္၀ႏ္းက္င္ေတာင္ ဂ႐ုစိုက္ၡ္ိႏၼရလိုကၸဲ အခ္ိႏ္်ပၫ့္လို႕ ကမ္း်ပႏၠပၼြ အသက္ရႈ၀ပါလိမ့္မယ္။

Asiatique The Riverfront

ပံုပါ ရဟတ္်ကီးနဲ႕ ်မစ္ေဘးက ကမ္းနားေတလ္ာကၸဲ ဓာတၸံဳရိုကႅိဳ႕ေကာင္းတာပါ ေစ္းရြိပါတယ္ ေစ္းႀကီးပါတယ္ အစာေအသာကၠအစ ေစ္းႀကီးပါတယ္ ဓာတၸံဳရိုကၹိဳ႕တခုတၫ္းအၾတက္သာၾသားသင့္ပါတယ္။

Patpong

အရေငၠတာ့ Girl Show ေၾတနဲ႕ စၫၠားေကာင္း စၫၠားခဲ့ပါလိမ့္မယ္ ခုေတာ့ လူသိပၼရြိေတာ့ပါဘူး ရြိး်ပတဲ့ေစာ္ေၾတကလဲ အရိအၾယဲေၾတပဲရြိတာမ္ားလို႕ ေတာ္ေတာၼ္ားမ္ား Nana or Soi Cowboy ပဲၾသားၾကတာမ္ားပါတယ္ ခုေတာ့ ပုတၸဳႏၷားအနီးတ၀ိုက္သၫ္ Gay Barေၾတ Gay Show ေၾတ Gay Club ေၾတနဲ႕ လူတႏ္းစားတခုအၾတက္သက္သကၸဲ လူစၫၸါေတာ့တယ္။

Neon Night Market

ခရီးၾသားဧၫ့္သၫ္ေၾတအမ္ားဆံုးစၫၠားရာ ေနရာနဲ႕မနီးေမ၀းမြာ မၾကာခငၼြ ေပၚလာတဲ့ ေညစ္းပါ ေစ္းႀကီးပါတယ္ အစားေသာက္ အ၀တၥား အသံုးေအဆာင္ေၾတကစ ၾကာလတီေမကာင္းတာေၾတကို ေစ္းတင္ေရာင္းတဲ့ေနရာပါ။

Khao San Road

ေခါကၦံလမ္းပါ ညပိုင္းမြစၫၱာပါ ဘီယာ ဘားေၾတ ကလပ္ေၾတနဲ႕ ညပိုင္းဆို ဆူဆူညံညံနဲ႕ ေပ္ာၥရာႀကီးပါ အ်ဖဴေကာင္ေဖာ္ရိႏၷာေတာ္ေတာၼ္ားလာလို႕ ထိုင္းေမၾတလငႅာလာေထာင္ရာ ေနရာႀကီးပါ ကလပ္ေၾတလဲစံုစံုလငႅင္ရြိပါတယ္ တခ္ိဳ႕ကလပ္ေၾတမြာဆို ်မႏၼာေမၾတပါရြိပါတယ္ (တခ္ိဳ႕ ေဖာ္ရိႏၷာေေၾတ်ပာ်ပခ္က္အရ ်မႏၼာေမၾတက ထိုင္းေမၾတထက္ ေခါကၦံကလပၴဲမြာဆိုရင္ ညတူတူအိပၹိဳ႕ ေခၚရတာ အငၼတျႏႅယၱယ္)လို႕သိရပါတယ္-(XO Sad)။

အထကၸါေအၾကာင္းအရာမ္ားသၫ္ မိမိကိုယၸိဳင္ယဴဆခ္ကၼ္ားသာ်ဖစၸါေၾကာင္း

Edit- က္ႏ္ေသးတယ္ လက္ေညာင္းလို႔ဆေကၼရးတာ ဒါေတာင္ inside bangkok ပဲရြိေသးတာ

Credit: Gabar

[UNICODE FONT]

The Marvel Experience

အဓိကက မာဗယ္ဖန်ဂေးတြေအတြက် ဂ်င်းပါ ဝင်ကြေးဘတ်၁ထောင်ကေ်္ပာါတယ် အထဲမွာ စိတ်ဝင္စားစရာသိပ္မေကာင်းတဲ့အခင်အက်င်း made in chinaအရုပ္နဲ့ ကြာလတီမေကာင်းတဲ့ အသုံးဆောင္ပစ္စည်းတြေ ဂ်င်းထဲ့ျပီးရောင်းတာပါ စေ်းလဲကြီးပါတယ် နေရာကလဲ ဘန်ကောက္နဲ့ဆို အေတာ်ဝေးပါတယ်။

Sunflower Heaven in Saraburi

ဂ်င်းနေကြာပန်းခင်းပါ ဧကနည်းနည်းလေးဓာတ္ပုံရိုက္ဖို့သက်သက်အတြက္ပဲ စိုက္ထားတာပါ ဘန်ကောက္ကေနဆိုကား၂နာရီစီးရပါတယ် လမ်းမွာ ကားလဲ မကြာမကြာပိတ္ပါတယ် ရောြက်သားရင္လဲ လူအမ်ားကြီးကြားထဲ ဓာတ္ပုံကို သေလုမေ်ာပါးလုရိုက်ရတာပါ တခိုရက်တြေဆို ဝင်ကြေးတောင်ပေးရပါသေးတယ် ပါ့ပလစ် ထြမ္စပို့မရွိပါ သြားရင် ပရိုက္ဗိတ္ကားငွားသြားမွသာရောက်နိုင္ပါတယ်။

Wat Phra Kaew

ျမဘုရားပါ ဝင်ကြေး ဘတ် ၅၀၀ ပေးရပါတယ် ဝင်ျပီး ဘုရားကိုဖူးဖို့လူအမ်ားကြီးတိုးရပါတယ် ဓာတ္ပုံရိုက္လို့မရပါဘူး ဘုရားကလဲ အိမ်တြေမွာပူဇ္တောဲ့ ဆိုဒ်သေးသေးလေးပါ အေဝးကေနကြည့်ရင် ျမင်ရဖို့ခက္ပါတယ္ကိုယ်တြေဆီမွာလဲ ဒီထက္မ်ားတဲ့ တန္ခိုးကြီးဘုရားတြေရွိလို့ တကူးတကလူသြားတိုး ဝင်ကြေးပေး အေဝးကြီးကေနမျမင္မစမ်းလွမ်းဖူးျပီး ဂ်င်းမမိစေခ်င္ပါ အတိုအျပတ်ဝြတ်သားမိရင် အထဲဝင်ရဖို့ ဆင်ဘောင်းဘီတဘတ္ဘာညာထက်ဝယ္ဖို့ ဂ်င်းထဲ့ပါလိမ့်မယ်။

Floating Market

ဘူးဂါးေျမာင်းလောက်အက်ယ္ကို ဘေးတဖက္တခ်က် ဆိုင္ခန်းေတြေဆာက်ျပီး ဖော်ရိန္နာတြေကို ဂ်င်းထဲ့တာပါ ဘန်ကောက္နဲ့ဝေးပါတယ် ေရေတြကလဲမသန့်ပါ အစားသောက်တြေလဲစေ်းကြီးသလို ေျမာင်းပုတ္နံ့ရှုျပီး စားမယ္ဆို အရသာရွိမယ္လို့ သင္ထင္ပါသလား။

MBK

အဝတ်အစား လူသုံးကုန်တြေဝယ္မယ္ဆို ရွောင်သင့်တဲ့ ရွော့ပင္စင္တာပါ အဓိကက ဖော်ရိန္နာတြေကို ဂ်င်းထဲ့တဲ့နေရာပါ တျခားနေရာတြေထက်စေ်းကြီးသလို ၁၂ရာသီပတ္လုံး ပရိုမိုးရွင်းဆိုျပီး အိပ္စပို့ကြာလတီ စက်ရုံရြေးက်ဘဒန်းတြေကိုအျမဲဒစ္စေကာင့်ခ်နေတာပါ ဘာပဲဝယ်ဝယ် ဂ်င်းထဲ့ဖို့ခ်ည်းခေ်ာင်းနေတဲ့စေ်းဆိုင်တြေခ်ည်းျပည့်နေလို့ ရွောင်သင့်ပါတယ်။

Baiyoke Sky Buffet Dinner

၇၈လွှာအထိတက်ျပီး ဂ်င်းထဲ့ခံမယ်အစား အျခား ဘူဖေးဆိုြင်သားစားတာမွ စုံစုံလင္လင္နဲ့ တန်ရာတန်ရာ စားရပါလိမ့်မယ်။ sky view ကြည့်ခ်င္တယ္ဆိုလဲ ဘန်ကောက္မွာ အဲထက် View လွတဲ့ Roof top bar တြေ အမ်ားကြီးပါ ေျပာခ်င္တာက ၇၈ လွှာအထိ ဘူဖေးဆိုျပီး မဝရေစာ တရုပ္ကြိစိကြစ အောက္တန်းစား ဖ္လောိန္နာဆိုသူတြေနဲ့ လုယက္စားရပါလိမ့်မယ်။

Chao Phraya Dinner Cruise

ချတ္ဖြရားျမစ္ထဲမွာ ေလေလးတျဖူးျဖူးနဲ့ ဒင္နာအေးအေးဆေးဆေး စားရမယ္လို့ ထင္တယ်ပေါ့လေ မွားသြားပါ့မယ် Cruise ကဆူညံနေတဲ့အျပင် တခိန္လုံးတရုပ်ဖ္လောိန္နာတြေနဲ့ ဘူဖေးလုစားနေရလို့ ဘေးပတ်ဝန်းက်င်တောင် ဂရုစိုက်္ခိန္မရလိုက္ပဲ အခိန်ျပည့်လို့ ကမ်းျပန္ကပ္မွ အသက်ရှုဝပါလိမ့်မယ်။

Asiatique The Riverfront

ပုံပါ ရဟတ်ျကီးနဲ့ ျမစ်ဘေးက ကမ်းနားတေလ်ာက္ပဲ ဓာတ္ပုံရိုက္လို့ကောင်းတာပါ စေ်းရွိပါတယ် စေ်းကြီးပါတယ် အစာအေသာက္ကအစ စေ်းကြီးပါတယ် ဓာတ္ပုံရိုက္ဖို့တခုတည်းအတြက်သာသြားသင့်ပါတယ်။

Patpong

အရင္ကေတာ့ Girl Show တြေနဲ့ စည္ကားကောင်း စည္ကားခဲ့ပါလိမ့်မယ် ခုတော့ လူသိပ္မရွိတော့ပါဘူး ရွိးျပတဲ့စော်တြေကလဲ အရိအယြဲတြေပဲရွိတာမ်ားလို့ တော်တ္မော်ားမ်ား Nana or Soi Cowboy ပဲသြားကြတာမ်ားပါတယ် ခုတော့ ပုတ္ပုန္နားအနီးတဝိုက်သည် Gay Barတြေ Gay Show တြေ Gay Club တြေနဲ့ လူတန်းစားတခုအတြက်သက်သက္ပဲ လူစည္ပါတော့တယ်။

Neon Night Market

ခရီးသြားဧည့်သည်တြေအမ်ားဆုံးစည္ကားရာ နေရာနဲ့မနီးမေဝးမွာ မကြာခင္မွ ပေါ်လာတဲ့ ညေစ်းပါ စေ်းကြီးပါတယ် အစားသောက် အဝတ္စား အသုံးအေဆာင်တြေကစ ကြာလတီမေကာင်းတာတြေကို စေ်းတင်ရောင်းတဲ့နေရာပါ။

Khao San Road

ခေါက္ဆံလမ်းပါ ညပိုင်းမွစည္တာပါ ဘီယာ ဘားတြေ ကလပ်တြေနဲ့ ညပိုင်းဆို ဆူဆူညံညံနဲ့ ပေ်္စာရာကြီးပါ အျဖူကောင်ဖော်ရိန္နာတော်တ္မော်ားလာလို့ ထိုင်းမေတြလင္လာလာထောင်ရာ နေရာကြီးပါ ကလပ်တြေလဲစုံစုံလင္လင်ရွိပါတယ် တခို့ကလပ်တြေမွာဆို ျမန္မာမေတြပါရွိပါတယ် (တခို့ ဖော်ရိန္နာေတြျေပာျပခ်က်အရ ျမန္မာမေတြက ထိုင်းမေတြထက် ခေါက္ဆံကလပ္ထဲမွာဆိုရင် ညတူတူအိပ္ဖို့ ခေါ်ရတာ အင္မတန္လြယ္တယ်)လို့သိရပါတယ်-(XO Sad)။

အထက္ပါအေကြာင်းအရာမ်ားသည် မိမိကိုယ္ပိုင်ယူဆခ်က္မ်ားသာျဖစ္ပါကြောင်း

Edit- က်န်သေးတယ် လက်ညောင်းလို့ဆက္မေရးတာ ဒါတောင် inside bangkok ပဲရွိသေးတာ

Credit: Gabar

Comments are closed.