ဒိုင်အဆုံးအဖြတ် မလိုဘူး” လို့ ကြွေးကြော်ထားတဲ့ ဘရန်ဒန်ဗဲရာနဲ့ “၅ ချီ အတွင်းမှာ အလဲထိုးမယ်”

ဒိုင်အဆုံးအဖြတ် မလိုဘူး” လို့ ကြွေးကြော်ထားတဲ့ ဘရန်ဒန်ဗဲရာနဲ့ “၅ ချီ အတွင်းမှာ အလဲထိုးမယ်”

“ဒိုင်အဆုံးအဖြတ် မလိုဘူး” လို့ ကြွေးကြော်ထားတဲ့ ဘရန်ဒန်ဗဲရာနဲ့ “၅ ချီ အတွင်းမှာ အလဲထိုးမယ်” ပြောထားတဲ့ အောင်လအန်ဆန် ။“ဒိုင်အဆုံးအဖြတ် မလိုဘူး” လို့ ကြွေးကြော်ထားတဲ့ ဘရန်ဒန်ဗဲရာနဲ့ “၅ ချီ အတွင်းမှာ အလဲထိုးမယ်” ပြောထားတဲ့ အောင်လအန်ဆန် ။

“ဒိုင်အဆုံးအဖြတ် မလိုဘူး” လို့ ကြွေးကြော်ထားတဲ့ ဘရန်ဒန်ဗဲရာနဲ့ “၅ ချီ အတွင်းမှာ အလဲထိုးမယ်” ပြောထားတဲ့ အောင်လအန်ဆန် ။“ဒိုင်အဆုံးအဖြတ် မလိုဘူး” လို့ ကြွေးကြော်ထားတဲ့ ဘရန်ဒန်ဗဲရာနဲ့ “၅ ချီ အတွင်းမှာ အလဲထိုးမယ်” ပြောထားတဲ့ အောင်လအန်ဆန် ။

ရုပ္သံ ၾကည္႕ရန္

Source – BBC Burmese

[Unicode]

“ဒိုင်အဆုံးအဖြတ် မလိုဘူး” လို့ ကြွေးကြော်ထားတဲ့ ဘရန်ဒန်ဗဲရာနဲ့ “၅ ချီ အတွင်းမှာ အလဲထိုးမယ်” ပြောထားတဲ့ အောင်လအန်ဆန် ။“ဒိုင်အဆုံးအဖြတ် မလိုဘူး” လို့ ကြွေး ကြော်ထားတဲ့ ဘရန်ဒန်ဗဲရာနဲ့ “၅ ချီ အတွင်းမှာ အလဲထိုးမယ်” ပြောထားတဲ့ ။

“ဒိုင်အဆုံးအဖြတ် မလိုဘူး” လို့ ကြွေးကြော်ထားတဲ့ ဘရန်ဒန်ဗဲရာနဲ့ “၅ ချီ အတွင်းမှာ အလဲထိုးမယ်” ပြောထားတဲ့ အောင်လအန်ဆန် ။“ဒိုင်အဆုံးအဖြတ် မလိုဘူး” လို့ ကြွေးကြော်ထားတဲ့ ဘရန်ဒန်ဗဲရာနဲ့ “၅ ချီ အတွင်းမှာ အလဲထိုးမယ်” ပြောထားတဲ့ အောင်လအန်ဆန် ။

Source – BBC Burmese

Comments are closed.