ဗစ္တိုးရီးယားအမႈတြင္ ေအာင္ႀကီးသ ည္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ လုံးဝက်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းမရွိဟု Wisdom Hill မူၾကဳေက်ာင္း မွမူႀကိဳဆရာ မေ ဒၚနီ လာေ အး ထြက္ဆို

ဗစ္တိုးရီးယားအမႈတြင္ ေအာင္ႀကီးသ ည္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ လုံးဝက်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းမရွိဟု Wisdom Hill မူၾကဳေက်ာင္း မွမူႀကိဳဆရာ မေ ဒၚနီ လာေ အး ထြက္ဆို

Wisdom Hill မူႀကိဳေက်ာင္းတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ျခင္းခံရသည္ ကေလးငယ္ဗ တိုးရီးယားအမႈတြင္ တရားခံဟူယူဆခံထားရသူ ကိုေအာင္ႀကီး(ခ)ေအာင္ေက်ာ္မ်ိဳးသည္ Wisdom Hill မူႀကိဳေက်ာင္း၏ ဇ(၁၄) အေဆာင္တြင္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈလုံး ဝက်ဴး လြန္ ခဲ့ျခ င္းမရွိဟု ေအာင္ႀကီးေရွ႕ေနေဒၚစုဒါလီေအာင္၏ စစ္ခ်က္ယူမႈတြင္ တရားခြင္၌ ေဒၚနီလာေအးကထြက္ဆိုလိုက္သည္။

Wisdom Hill မူႀကိဳေက်ာင္းမွ မူႀကိဳဆရာမျဖစ္သူ ေဒၚနီလာေအးကို ဗစ္တီုးရီးယားအမႈတြင္ တရားလိုျပသကေသအျဖစ္ ယေန႔မနက္ပိုင္း၌ ေနျပည္ေတာ္၊ ဒကၡိဏသီရိခ႐ိုင္တရား႐ုံးက ထြက္ဆိုခ်က္ယူခဲ့သည္။ေဒၚနီလာေအးကို ဥပေဒအရာရွိက ပထမဆုံးထြက္ဆိုခ်က္ယူၿပီး ေအာင္ႀကီးေရွ႕ေနေဒၚစုဒါလီေအာင္ကထြက္ဆိုခ်က္ယူရာတြက္ အထက္ပါအတိုင္း ထြက္ဆို ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒအရာရွိက ေဒၚနီလာေအးကို ျပန္ရွင္းေမးခြန္းေမးျမန္းရန္ တရားသူႀကီးကိုေ လွ်ာက္ထားရာစုဒါလီေအာင္က ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း တရားသူႀကီးက ေမးျမန္းခြင့္ျပဳခဲ့ သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒအရာရွိက ေဒၚနီလာေအးသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေအာင္ႀကီးကိုအဆို ပါမူႀကိဳတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားျခင္းမရွိေၾကာင္းထြက္ဆိုသလဲဟု ေမးခြန္းေမးခဲ့သည္။”က်မမရွိရင္ တျခားဆရာမေတြရွိေနတဲ့အတြက္ ကေလးမွာ လုံၿခဳံပါသည္။

CCTV မွတ္တမ္းကိုျပန္ၾကည့္သည့္အတြက္ ကိုေအာင္ႀကီးမွာဆိုဖာခုံတြင္ရွိေနၿပီးက်မက ကေလးနဲ႔အခန္းထဲတြင္ရွိေနတဲ့အတြက္ မဟုတ္ဘူးလို႔ေျပာဆိုရျခင္းျဖစ္သည္” ဟု မူႀကိဳဆရာ မေဒၚနီလာေအးက ဥပေဒအရာရွိကိုထြက္ဆိုခဲ့သည္။

ဆရာမေဒၚနီလာေအးသည္ Wisdom Hill မူႀကိဳေက်ာင္းတြင္ ဇ(၁၄)အေဆာင္ရွိ ဗစ္တိုးရီးယားတက္သည့္အတန္းတြင္ လက္ေထာက္ဆရာမအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

Credit-The Speaker

Comments are closed.