အလကားေပးထားတာ မဟုတ္တဲ့ လူမႈဖူလံုေရးကတ္ျပားေလးအေၾကာင္း

အလကားေပးထားတာ မဟုတ္တဲ့ လူမႈဖူလံုေရးကတ္ျပားေလးအေၾကာင္း

မန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ စက္ရုံ၊အလုပ္ရုံ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းဌာနမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနျကရေသာ အလုပ္သမား ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္ မ်ား ၎လုပ္ငန္းဌာနမ်ားရွိ အုပ္ခ် ဳပ္ေရး အရာရွိမ်ား၊ ဘ႑ာေရးအရာရွိမ်ား၊ လူစြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဌာနမွဴ းမ်ား အားလုံး မဂၤလာပါ ခင္ဗ်ာ

ယေန့ေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္က အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က စီစဥ္ သတ္မွတ္ ထုတ္ျပန္ေပးထားသည့္ လူမႈဖူလုံေရး ဥပေဒ အေျကာင္း တင္ျပပါရေစ

လူမႈဖူလုံေရးအာမခံ ဥပေဒကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ ေန့မွာ ျပဌါန္း ခဲ႕ပါတယ္။ ၎ ဥပေဒ ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတမွ အမိန့္ေၾကညာစာအမွတ္ျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္သည့္ေန့မွ စ၍ အက် ဳိး သက္ေရာက္ပါတယ္။

လူမႈဖုလုံေရးရန္ပုံေငြ အတြက္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္က လစာဝင္ေငြအေပၚမွာ အခ် ဳိးက် တြက္ခ်က္ထားသည့္ ေငြပမာဏ ကို လစဥ္ မျဖစ္မေန ထည့္ဝင္ေပးရပါတယ္။ အစိုးရအေနျဖင့္ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံ မထားမေနရ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားကို သတ္မွတ္အေျကာင္းျကားထားပီး အာမခံမထား မေနရ အလုပ္သမားတိုင္း သည္ မိမိတို့ ဝင္ေငြမွ လစဥ္ ေပးေဆာင္ရသည္။ အလုပ္သမားတိုင္း လူမႈဖူလုံေရးကဒ္ လုပ္ထားရပါတယ္။

လူမႈဖူလုံေရးအာမခံ၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္က အလုပ္သမားတိုင္းအတြက္

၁။ က်န္းမာေရးႏွင့္လူမႈေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

၂။ မိသားစုေထာက္ပ့ံမႈ

၃။ အလုပ္လုပ္က္ိုင္နိုင္စြမ္းမရွိမႈ အက် ဳိးခံစားခြင့္ ။ သက္ျပည့္အျငိမ္းစားအက်ဳိးခံစားခြင့္ႏွင့္ က်န္ရစ္သူအက်ဳိးခံစားခြင့္

၄။ အလုပ္လက္မဲ႔အက်ဳိးခံစားခြင့္

၅။ အျခားလူမႈဖူလုံေရးတို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒပါ ျပဌါန္းခ်က္မ်ားအရေတာ့ –

ယေန႔ လုပ္ငန္းဌာနတိုင္း အလုပ္ရုံ စက္ရုံတိုင္းက အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ မထားမေနရ ထားေနရသည့္ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံတြင္ အမွတ္စဥ္ ၁။ ၃။ ၄။ ၅။ အခ်က္မ်ားအတြက္ အႀကံဳးဝင္ပါတယ္။

ယေန့ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား မိမိတို ့လစဥ္ ထည့္ဝင္ေနရသည့္ လူမႈဖူလုံေရး အာမခံေငြကို တာဝန္ေက်ရုံ ေပးေနရတာမဟုတ္သလို မိမိတို ့ရရွိမည့္ ထိုအာမခံအက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကိုလည္း တင္းတင္းရင္းရင္း ျပည့္ျပည့္ဝဝ ရယူ ၾကဖို ့လိုပါတယ္။ အလုပ္သမားသည္ လူမႈဖူလုံေရးကဒ္ ကို အထင္မေသးပါနဲ႕ ဘာမွ သုံးစားမရပါဘူးကြာ ဆိုပီး ေသခ်ာ သိမ္းဆည္းမထားပဲ အသုံးမခ်တက္ရင္ လူအ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုမၸဏီေတြက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမန္ေနဂ်ာေတြ၊ ေငြစာရင္းဌာနက ဘ႑ာေရးမွဴးေတြ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံ အတြက္ တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ေပးေနသူ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္လည္း အစိုးရက မျဖစ္မေနလုပ္ခိုင္းလို့ ေငြသြင္းခိုင္းလို့ဆိုပီး အာမခံကဒ္လုပ္ေပးရုံ အာမခံေငြသြင္းေပးရုံေလာက္သာ ဝတ္ေက်တန္းေက်သေဘာမထားေစခ်င္ပါ။ မိမိေငြမဟုတ္လ္ို ့ ပီးရင္ ပီးတာပဲဆိုပီး လြယ္လြယ္ သေဘာမထားေစခ်င္ပါ။

အလုပ္သမားတိုင္း မိမိတို့အတြက္ကုမၸဏီက လူမႈဖူလုံေရးအာမခံထားေပးပီး ေငြသြင္းေနရတယ္ဆိုရင္ မိမိတို့ရဲ႕ လူမႈဖူလုံေရးကဒ္ ရေအာင္ေတာင္းပါ။ ကုမၸဏီက သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ယူထားရသူကလည္း လူမႈဖူလုံေရးရုံးမွ အာမခံထားပီးေသာ မိမိတို ့အလုပ္သမားမ်ား၏ ကဒ္ကို ရေအာင္ေတာင္းပါ။ အလုပ္သမားမ်ားထံကို ေသခ်ာအပ္ႏွံေပးပါ။ ထိုကဒ္သည္ အလုပ္သမားက အလုပ္ထြက္သြားလွ်င္ ယူသြားရမည့္ကဒ္ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ေျပာင္းသြားလွ်င္လည္း ယူသြားရမည့္ကဒ္ျဖစ္သည္။ ေနာက္အလုပ္ဌာနသစ္ကိုေရာက္သြားလွ်င္ ထိုကဒ္အမွတ္ကို လူမႈဖူလုံေရးေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပေပးရမည္ ျဖစ္ေသာေျကာင့္ျဖစ္သည္။ မိမိကဒ္သည္ မိမိေငြသြင္းခဲ႕ေသာ လေပါင္းမ်ားစြာကို ေရတြက္ထားမွာ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။

ယခုအခါ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံကဒ္မ်ားကို SMART CARD မ်ားျဖင့္ လုပ္ေပးထားပါသည္။ ထို ကဒ္သည္ အာမခံထားသူ အတြက္ မွတ္ပုံတင္လို အသုံးဝင္ေသာ ဘဝအာမခံခ်က္ေပးေသာ အလုပ္သမားဘဝ၏ သက္ေသခံကဒ္ လည္းျဖစ္ေပ သည္။ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံကဒ္ကို အထင္မေသးပါနဲ႕ အာမခံထားသူဟာ မက်န္းမာလို ့ေဆးကုခ်င္ရင္ မိမိအတြက္ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ေဆးခန္း တြင္ အခမဲ႕ေဆးကုသခြင့္ရမည္။

ထို ေဆးခန္းမ်ားသည္ စေန တနဂၤေႏြ ႏွင့္ အစိုးရရုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ပိတ္ထားသျဖင့္ အာမခံထားသူသည္ ထိုပိတ္ရက္ မ်ားတြင္ အေရးေပၚအေျခအေနေျကာင့္ ေဆးရုံတက္ရပါက မိမိတို့တက္ေရာက္သည့္ေဆးရုံမွေဆးစာမ်ားျဖင့္ လူမႈဖူလုံေရး ေဆးခန္းဖြင့္သည့္ေန႕တြင္ သြားေရာက္ျပသကာ ေဆးကုသစရိတ္ေတာင္းခံႏိုင္သည္။ အာမခံထားသူသည္ မက်န္းမမာ ျဖစ္သည့္ ေန႔မွ ေရွ့ပိုင္း ၆ လအတြင္း လက္ရွိလုပ္ငန္းဌာနတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ရမည္။ အနည္းဆုံး အာမခံေျကး ၄ လ စာ ေပးသြင္းထားပီး ျဖစ္ရမည္။

အာမခံထားသူ အလုပ္သမားသည္ က်န္းမာေရးေျကာင့္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ အခါ၊ ေဆးခြင့္ယူထားစဥ္ အလုပ္ရွင္မွ လစာမေပးေသာေျကာင့္ ဝင္ေငြမရွိေသာအခါ ပ်မ္းမွ်လစာ၏ ေငြ ၆၀% ကို ၂၆ ပတ္(၆ လစာ) အထိ လူမႈဖူလုံေရးဌာနသို့ တင္ျပေတာင္းဆို ခံစားခြင့္ရွိသည္။ ေဆးစာမ်ားတင္ျပရမည္။ ေဆးစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လူမႈဖူလုံေရးေဆးခန္း ေဆးရုံ ဆရာဝန္ ေဆးစစ္ခ်က္မ်ားပါရမည္။ အာမခံထားသူ အမ် ဳိးသမီ းမ်ား မီးဖြားပါက ေဆးခြင့္ အတြက္ လစာေငြ၏ ၇၀% ခံစားခြင့္ ရမည္။ ေဆးကုသမႈ မီးဖြားစရိတ္ အေနျဖင့္ မိမိလစာ၏ ေငြ ၅၀ % ရမည္။ ကေလးအမႊာ ၂ ေယာက္ေမြးပါက ၇၅ % ရမည္။ အမႊာ ၃ ေယာက္အထက္ေမြးပါက မိမိလစာ ပ်ွမ္းမွ် လစာ ၁၀၀ % အျပည့္ ကို မီးဖြားစရိတ္အေနျဖင့္ရမည္။ ထိုစရိတ္ေငြသည္ ကုမၸဏီႏွင့္မသက္ဆိုင္ေပ။ အာမခံထားသူအတြက္ သီးသန့္စရိတ္ျဖစ္ေပသည္။

အာမခံထားသူ အလုပ္သမား အမ် ဳိးသားသည္ မိမိ၏ ဇနီး မီးဖြားရင္ ခြင့္ ၁၅ ရက္ယူန္ိုင္သလို ထို ၁၅ ရက္စာအတြက္ အက် ဳိးခံစားခြင့္ေငြ ေတာင္းခံနိုင္သည္။ သို့ေသာ္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ထားစဥ္ကတည္းက မိမိတို ့အားသတ္မွတ္ေပးထားေသာ လူမႈဖူလုံေရးေဆးခန္းကို ျပသျပီး သူတို ့စီစဥ္ေပးသည့္အတိုင္း လိုက္နာရေပမည္။ မီးဖြားျခင္း ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား လည္း အခမဲ႕ရေပမည္။

ထိုအက်ဳိးခံစားခြင့္ကို အလုပ္သမားက မိမိရပိုင္ခြင့္ ျဖစ္သလို သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီမွ တာဝန္ယူထားရသူမ်ား ကိုယ္တိုင္က မိမိအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ တင္ျပေတာင္းဆိုေပးရမည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လူမႈဖူလုံေရး အာမခံ ဥပေဒ အာဏာ သက္ေရာက္သည့္ေန့မွ စတင္၍ ထိုဥပေဒျပဌါန္းခ်က္ႏွင့္အညီ အာမခံေျကး ေပးသြင္းသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါ အတုိင္း အာမခံေၾကးကုိ ျပန္လည္ ထုတ္ယူခြင့္ ရွိသည္-

အလုပ္မလုပ္နိုင္ေတာ့သည့္ အာမခံထားေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္

(၁) အသက္ျပည့္ အျငိမ္းစားခံစားခြင့္ အေနျဖင့္ အာမခံေျကးေငြကို ၂၀၁၂ ခု ဥပေဒအရ စတင္ေပးသြင္းထားခဲ႕စဥ္မွသည္ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ထိ လေပါင္း ၁၈၀ (၁၅ ႏွစ္) စာ ေပးသြင္းထားပီးျဖစ္ပါက အလုပ္သမား၏ ပွ်မ္းမွ် လစာ တစ္လစာ၏ ၁၅ ဆ ကို တစ္လုံးတစ္ခဲတည္းရယူခြင့္ရမည္။

(၂) ၁၂ လ မွ လေပါင္း ၁၈၀ အတြင္း သြင္းထားပီးသူသည္ အလုပ္ရွင္မွသြင္းေပးထားေငြ ၏ ၄၀ % ႏွင့္ အလုပ္သမား သြင္းေငြကို အတိုးႏွင့္ ျပန္ရမည္။

(၃) ၁၂ လ ေအာက္ အာမခံေငြေပးသြင္းထားရင္ ေပးသြင္းထားေငြအားလုံးျပန္ထုတ္ယူခြင့္ ရွိသည္။

အာမခံထားသူသည္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း မရွိေျကာင္းေဆးစာ နွင့္ အစိုးရက သတ္မွတ္ထားေသာ အျငိမ္းစားသက္ျပည့္ အရြယ္ ျဖစ္ေျကာင္အေထာက္အထားတင္ျပရမည္။ လူမႈဖူလုံေရး အာမခံ ထားျပီးေသာ အလုပ္သမားတိုင္း အလုပ္ရွင္တိုင္း အာမခံေျကးမ်ားလစဥ္ လတိုင္း တင္းတင္းရင္းရင္း ေပးသြင္းရသလို ရပိုင္ခြင့္အက် ဳိးမ်ားကိုလည္း တင္းတင္းရင္းရင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးပီး ေတာင္းခံေပးျကဖို ့ အားေပးတိုက္တြန္းလိုက္ပါရေစ။

အလုပ္သမား ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး ဝန္ျကီးဌာနအေနျဖင့္လည္း လူမႈဖူလုံေရးအာမခံ ကဒ္မ်ားကို အလ်င္မီေအာင္ ထုတ္ေပး နိုင္ဖို ့ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ ့လုိသလုိ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံ ၁ ၃ ၄ ၅ အားလုံးကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ သင့္သလို၊ လုပ္ေဆာင္ဖို ့တိုပ္တြန္းပါရေစ အလုပ္သမား မ်ားအတြက္လည္း ရသင့္ေသာ ခံစားခြင့္မ်ားကို လည္း လူမႈဖူလုံေရးဌာန ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းမ်ားအထိ နားလည္သိရွိေနပီး အာမခံထားသူမ်ား ေတာင္းခံလာပါက ေသခ်ာ ရွင္းျပကူညီလုပ္ကိုင္ေပးႏိုင္ရန္ လမ္းညႊန္ေပးထားေပးဖို ့ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္။

အာမခံေျကးမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေကာက္ခံ၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈျပန္ေပး၊ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ကို ဥပေဒနဲ႕အညီ လုပ္ေဆာင္ေပးရင္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႕ျပည္သူလူထု အတြက္ တန္ဖိုးရိွတဲ႕ အာမခံ အစီစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ေဆးခန္းမ်ား ေဆးရုံမ်ား ဆရာဝန္မ်ားအား ပိတ္ရက္မရွိ ၂၄ နာရီ ထားေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ အလုပ္သမားေဆးရုံမ်ားကို လည္း နယ္ေျမေဒသ အလိုက္မ်ားစြာ ဖြင့္ေပးထားဖို ့ေတာင္းဆိုပါရေစ (သို ့မဟုတ္) အစိုးရျပည့္သူ ့ေဆးရုံမ်ားမွာ လူမႈဖူလုံေရး ကဒ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူ အေရးေပၚလူနာမ်ားအား လက္ခံကုသေပးနိုင္ဖို ့စီစဥ္ေပးပါကလည္း အာမခံထားသူ အလုပ္သမား မ်ား အတြက္ပိုအဆင္ေျပလာႏိုင္ပါတယ္။ အာမခံထားလိုသူမ်ားလည္း တိုးတက္လာနိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

လူမႈဖူလုံေရး အာမခံ လုပ္ထားပါက အလုပ္သမားေနာင္ေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ စိတ္ေအးနိုင္ျကပါေစမယ္။ အေရးျကီးတာက လူမႈဖူလုံေရးအာမခံကဒ္ ရေအာင္ေတာင္းပါ ေသခ်ာကိုင္ေဆာင္ထားပါ အခြင့္အေရး အျပည့္ အသုံးခ်ပါ။

မွတ္ပုံတင္လိုပဲ အေရးျကီးပါတယ္။ ၂၀၁၂ လူမႈဖူလုံေရး အာမခံဥပေဒအရ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္နိုင္ခဲ႕ရင္ သင္ သူေဌး ျဖစ္ေနရင္လည္း သင္လစာဝင္ေငြက ေဒၚလာ ရာ ေထာင္ခ်ီရေနတာဆိုရင္ ျပန္ရမယ့္ ပမာဏကလည္း အမ်ားျကီးပါ။ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံကဒ္ကိုင္ထားပီး ၁၅ ႏွစ္စာ သြင္းထားခဲ႕တဲ႕ အာမခံ ေငြေတြ အနိမ့္ဆုံး ပွ်မ္းမွ် လစာက ေဒၚလာ ၁၀၀ ျဖစ္ေနခဲ့ရင္ေတာင္ ၁၅ ဆ ေဒၚလာ ၁၅၀၀ ပမာဏ။ သင္ျပန္မေတာင္းရင္ သင္ေလာက္ မိုက္တဲ႕သူ ဘယ္သူရွိအုံးမလဲ။ မိမိရဲ႕ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံ ကဒ္က အလကား သုံးစားမရတဲ႕ ကဒ္လ္ုိ့ ့မမွတ္လိုက္ပါနဲ႕ ဗ်

အစိုးရက အေကာင္းဆုံး စီစဥ္ေပးထားတာျဖစ္လို ့ တန္ဖိုးရွိတယ္ တန္ဖိုးသိပါ တန္ဖိုးထားပါ။ က်ေနာ္မွာ အခု လူမႈဖူလုံေရး အာမခံကဒ္ SMART CARD ရွိတယ္။ ေနာင္တခ်ိန္မွာ အာမခံေငြ ေဒၚလာ အနည္းဆုံ ၂၅၀၀ ပမာဏ ေလာက္ေတာ့ ျပန္ရ မွာပါခင္ဗ်ာ။ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းတို ့အေနနဲ႕ လည္း ရခြင့္အျပည့္ရွိပါတယ္။ အလုပ္ရွင္မ်ားလည္း မိမိအလုပ္သမားရဲ႕ အခြင့္အေရး မိမိက မေပးႏိုင္ရင္ေတာင္မွ အစိုးရက ေပးတဲ႕ အာမခံ အက်ဳိးေက်းဇူး မ်ားကို ေတာင္းခံခြင့္ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေပးထားနိုင္ၾကပါေစဗ်ာ။

Baganthar

Comments are closed.