တစ္ေန ႔တစ္ႀကိမ္ သာ သြားတိုက္သူ မ်ားပန္းေသပန္းညႇိဳးျဖစ္ႏိုင္ေျချမင္႔မား

တစ္ေန ႔တစ္ႀကိမ္ သာ သြားတိုက္သူ မ်ားပန္းေသပန္းညႇိဳးျဖစ္ႏိုင္ေျချမင္႔မား

တစ္ေ န့တစ္ႀကိမ္မွ်သာ သြားတိုက္သူမ်ားပန္းေသပန္းညႇိဳးျဖစ္ႏိုင္ေျခ သံုးဆခန့္ျမင္႕မား ။ ေပက်င္း ဇန္နဝါရီ ၉ ။ သြားမတိုက္သူမ်ား သို႔မဟုတ္
တစ္ေန႔တစ္ႀကိမ္မွ်သာသြားတိုက္သူမ်ားသည္ တစ္ေန႔ ႏွစ္ႀကိမ္သြားမွန္မွန္တိုက္သူမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ပန္းေသပန္းညႇိဳးေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခ သံုးဆခန္႔ပိုျမင့္မားေၾကာင္းသုေတသနပညာရွင္မ်ား၏ အဆိုကို ကိုးကား၍The Daily Mailသတင္းစာက ဇန္နဝါရီ ၈ရက္ကေရးသားတင္ျပထားသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ က်ိနန္တကၠသိုလ္မွ သုေတသနပညာရွင္မ်ားသည္အမ်ိဳးသား ဦးေရ ၂၀ဝ၀ဝ၀ေက်ာ္ကို အခ်ိန္ယူေလ့လာၿပီးေနာက္သြားတိုက္မႈအေလ့အထႏွင့္ ပန္းေသပန္းညႇိဳးေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခတို႔ၾကား ဆက္စပ္မႈကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

သြားမွန္မွန္မတိုက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ သြားဖံုးေရာဂါ(Gum Disease) သည္ အမ်ိဳးသားလိင္အဂၤါကို ေသြးျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ ေသြးေၾကာမ်ားထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္ေျခကို ျမင့္တက္ေစတတ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္သုေတသနပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ထားသည္။

မိမိတို႔၏ ေလ့လာခ်က္အရခံတြင္းက်န္းမာေရးအေျခအေနသည္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ အိမ္ေထာင္ေရးဘဝအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည့္အျပင္ အျခားေနာက္ဆက္တြဲက်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကိုပါ ဖန္တီးေပးႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း တ႐ုတ္သုေတသနပညာရွင္မ်ားကေျပာၾကားသည္။

သြားဖံုးေရာင္ေရာဂါရွိသူ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ၄င္းေရာဂါ မရွိသည့္အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပန္းေသပန္းညႇိဳးေရာဂါခံစားရႏိုင္ေျခ ၂ဒသမ၈၅ဆထိ ပိုမ်ားတတ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Comments are closed.