ထူးျခားေသာ ကံေကာင္းမွုမ်ားရရွိေစ နိုင္ေသာ(၁၅) မိနစ္ တရားထိုင္နည္း

ထူးျခားေသာ ကံေကာင္းမွုမ်ားရရွိေစ နိုင္ေသာ(၁၅) မိနစ္ တရားထိုင္နည္း

ထူးျခားေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား၊ထူးျခားေသာ ကံေကာင္းမွုမ်ား၊သင့္ထံသို႔ ဧကန္အျမန္ ေရာက္ရွိလာေပလိမ့္မည့္

(၁၅) မိနစ္တရားထိုင္နည္း

အမ်ိဳးသားေယာဂီမ်ားမွာ တင္ပလႅင္ေခြထိုင္လၽွက္လည္းေကာင္း၊အမ်ိဳးသမီးေယာဂီမ်ားမွာ မိန္းမထိုင္ က်ဳံ႕ကံ်ဳ႕ထိုင္လၽွက္လည္းေကာင္း ခါးကို မေတာင့္လြန္း၊ မေလ်ာ့မကုန္းလြန္းဘဲ အလိုက္သင့္သလို တာရွည္ထိုင္နိုင္ေအာင္ ထားပါ။ဘယ္လက္ဝါးကို ေအာက္က ထား၍ ညာလက္ဝါးကို အေပၚက ထားရမည္။ ေယာဂီ၏ မ်က္စိကိုလည္း တစ္ခ်ိဳ႕မွိတ္လၽွက္၊ တစ္ခ်ိဳ႕ဖြင့္လၽွက္၊ တစ္ခ်ိဳ႕က ေမွးေမွးထားလၽွက္ မိမိႀကိဳက္သလို ထိုင္နိုင္သည္။ႏွာသီးဝအဖ်ားတြင္ ထြက္ေလဝင္ေလတို႔၏ ထိခတ္တိုးေဝွ႕ရာ (ဖုသန႒ာန၊ နာသိက ကသိဏ)အရပ္ကေလးကို အသာအယာ သတိကပ္၍ ရွာေဖြရမည္။ေတြ႕ရွိပါက ယခု လွုပ္သြားသည္မွာ ထြက္ေလေၾကာင့္ဟု သိလၽွင္ လွုပ္သည္သိသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ထြက္ေလဟု သိမွတ္ထားပါ။

တစ္ဖန္ ဝင္ေလေၾကာင့္ လွုပ္သြားေသာအခါတြင္လည္း ဝင္ေလဟု မွတ္လိုက္ျခင္းသည္ အာနာပါနကမၼ႒ာန္း တရား အားထုတ္သည္ မည္ပါေတာ့သည္။ဤပုံအတိုင္း အာနာပါနကမၼ႒ာန္းကို အားထုတ္တိုင္း အားထုတ္တိုင္း တစ္ႀကိမ္ထိုင္လၽွင္ အနည္းဆုံး (၁၅)မိနစ္ခန႔္ တရားထိုင္ပါ။“အာနာပါနကမၼ႒ာန္းကို အားထုတ္ေသာ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္သည္ သတိကပ္၍သာလၽွင္ ထြက္သက္ကို ျဖစ္ေစ၏။ ထြက္သက္ကို ထုတ္၏။ သတိကပ္၍သာလၽွင္ ဝင္သက္ကို ျဖစ္ေစ၏။ ဝင္သက္ကို ရွိုက္ရွူ၏”(ဤကား သတိျမဲရာ ပထမာ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္)“ထြက္သက္ေလကို ရွည္ရွည္ထုတ္ေသာေယာဂီပုဂၢိဳလ္သည္ ရွည္ရွည္ထုတ္သည္ဟု ေကာင္းစြာ သိ၏။ ဝင္သက္ေလကို ရွည္ရွည္႐ူေသာေယာဂီပုဂၢိဳလ္သည္ ရွည္ရွည္ရွုရွိုက္သည္ဟု ေကာင္းစြာ သိ၏”“ထြက္သက္ေလကို တိုတိုထုတ္ေသာေယာဂီပုဂၢိဳလ္သည္ တိုတိုထုတ္သည္ ဟု ေကာင္းစြာ သိ၏။ ဝင္သက္ေလကို တိုတိုရွုရွိုက္ေသာေယာဂီပုဂၢိဳလ္သည္ တိုတိုရွုရွိုက္သည္ဟု ေကာင္းစြာ သိ၏”
(ဤကား ဒုမွာ တို ရွည္သိ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္)

“အလုံးစုံေသာ ထြက္သက္ဝင္သက္တို႔၏ အစ၊ အလယ္၊ အဆုံး သုံးပါးလုံးကို ထင္ရွားေစလၽွက္ (ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလုံးကို ထိန္လင္းေစလၽွက္) ထြက္သက္ေလ ကို ထုတ္၏။ ဝင္သက္ေလကို ရွိုက္ရွု၏” (ဤကား သုံးခ်က္သိမွာ တတိယာ သို႔မဟုတ္ လုံးစုံလင္းရာ တ-၌သာ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္)“အရွိုက္အရွုျပင္းေသာေၾကာင့္ ႐ုန႔္ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ ထြက္သက္၊ ဝင္သက္ေလတို႔ကို ၿငိမ္းေအးေစလၽွက္၊ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ေစလၽွက္ ထြက္ေလကို ထုတ္မည္၊ ဝင္ေလကို ရွုရွိုက္မည္ဟု က်င့္၏”(ဤကား စ-မွာ ၿငိမ္းေစဘိ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္)“ရံခါအတြင္း၌ ထြက္ေလဝင္ေလဟူေသာ ကာယ သို႔မဟုတ္ ပဋိဘာဂျဖစ္ေသာ အႆာသပႆာသကာယကို အဖန္တလဲလဲ ရွုမွတ္ပြားမ်ားအားထုတ္ရမည္။ ရံခါအျပင္၌ (အျပင္ကို ထုတ္၍) ထြက္ေလဝင္ေလဟူေသာ ကာယ သို႔မဟုတ္ ပဋိဘာဂျဖစ္ေသာ အႆာသပႆာသကာယကို အဖန္တလဲလဲ ရွုမွတ္ပြားမ်ား အားထုတ္ရမည္။ ရံခါအတြင္းအျပင္ ႏွစ္ဌာနလုံး၌ ထြက္ေလဝင္ေလဟူေသာ ကာယ သို႔မဟုတ္ ပဋိဘာဂျဖစ္ေသာ အႆာသပႆာသကာယကို အဖန္တလဲလဲ ရွုမွတ္ပြားမ်ားအားထုတ္ရမည္။” (ဤသည္မွာ အာနာပါနသမထ ေလးဆင့္ လုံးကို ေပါင္း၍ေဟာထားျခင္းျဖစ္ပါသည္)

“ထြက္သက္ေလ၊ ဝင္သက္ေလဟူေသာ ကာယ၌ ျဖစ္ျခင္းသေဘာကို အဖန္တလဲလဲ ရွုမွတ္၍ ေနရာ၏။ ထြက္သက္ေလ၊ ဝင္သက္ေလဟူေသာ ကာယ၌ ပ်က္ျခင္းသေဘာကို အဖန္တလဲလဲ ရွုမွတ္၍လည္း ေနရာ၏။ ထြက္သက္ေလ၊ ဝင္သက္ေလဟူေသာ ကာယ၌ ျဖစ္ျခင္း၊ ပ်က္ျခင္းသေဘာကို အဖန္တလဲလဲ ရွုမွတ္၍လည္း ေနရာ၏။”(ဤကား အာနာပါနသမထကို အဦးမူ၍ ဝိပႆနာရွုမွတ္ပြားမ်ားရပုံ ျဖစ္ပါသည္)“ထိုကဲ့သို႔ အားထုတ္ေနေသာ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္အား သတိတရား ထင္ျမဲလာေတာ့သည္။ ထိုသတိ၏ ေသာတာပတၱိမဂ္ဉာဏ္ကို ရျခင္းငွါ၊ အဆင့္ဆင့္ ရင့္က်က္ျခင္းငွါ ျဖစ္လာလၽွင္ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္သည္ တဏွာ၊ ဒိ႒ိႏွစ္ပါးကို အမွီသဟဲျပဳစရာမလိုဘဲ ေနနိုင္စြမ္းရွိလာေတာ့သည္။ ထိုအခါ တစ္ေလာကလုံးတြင္ သို႔မဟုတ္ ခႏၶာငါးပါးဟူေသာ ေလာကတြင္ ငါ့ကိုယ္´ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ငါ၏ဥစၥာ´ဟူ၍လည္းေကာင္း တစ္စုံတစ္ခုကိုမၽွ စြဲလမ္းျခင္းမရွိ အတၱဒိ႒ိျပဳတ္ေလေတာ့သည္”(ဤကား အာနာပါနသမထကို အဦးမူ၍ ဝိပႆနာရွုမွတ္ပြားမ်ား အားထုတ္ေသာ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္အား မဂ္ဖိုလ္ရ၍ အရိယာျဖစ္ပုံကို ျပပါသည္။)အထက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္မွာ သတိပ႒ာနသုတ္ေတာ္ တြင္ ျမတ္စြာဘုရား ရွင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ အာနာပါနက်င့္စဥ္ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္။

ဝိပႆနာပိုင္း ရွုမွတ္ပုံမ်ား

သမထဆိုတာ တေနရာတည္းကို စိုက္ရွုတာပါ၊ ဝိပႆနာဆိုတာ ခႏၶာကိုယ္ တခုလုံး ကို ျဖန႔္ရွူတာလို႔ ေျမဇင္းဆရာေတာ္ႀကီးက မိန႔္ေတာ္မူပါတယ။္ သမထယာနိကသမားအတြက္ စတုတၳအဆင့္က်င့္စဥ္မွာ ပဋိဘာဂ အလင္းနိမိတ္ရရွိၿပီး ဥပစာဆိုက္သြားၿပီဆိုရင္ ဝိပႆနာကို စတင္အား ထုတ္ရွုမွတ္နိုင္ပါတယ္။ဝိပႆနာရွုမွတ္ရာတြင္ ႐ုပ္ကို ရွုမွတ္ရမွာလား၊ နာမ္ကို ရွုမွတ္ရမွလား လို႔ ေမးစရာ ရွိပါတယ္။ စာေပမွာေတာ့ သမထယာနိကလမ္းစဥ္နဲ႔ အားထုတ္သူမ်ားအတြက္ နာမ္ကို ရွုမွတ္ပြားမ်ားရမယ္လို႔ု ဆိုပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သမထ အားထုတ္မွု အားေကာင္း၍ သမာဓိရင့္သန္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပၚ။ ဝိပႆနာသက္သက္ရွုမွတ္ ပြားမ်ားသူမ်ားသူေတြကိုေတာ့ ႐ုပ္ကို ရွုမွတ္ဖို႔ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

ရွု႔နည္း ၃ မ်ိဳး

  • (၁) သမထအားထုတ္စဥ္က ရရွိခဲ့တဲ့ ပဋိဘာဂအလင္းနိမိတ္နဲ႔ ေျခဖ်ားကေန ငယ္ထိပ္အထိ တကိုယ္လုံး သတိမလြတ္ေစဘဲ ရွုျခင္း။
  • (၂) ေျခဖ်ား မွ ခ်က္ ၊ ခ်က္မွ လည္မ်ိဳ လည္မ်ိဳမွ ငယ္ထိပ္ ထိ သုံးပိုင္း ပိုင္း၍ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ ရွုမွတ္ျခင္း။
  • (၃) လက္ေလးသစ္ သို႔မဟုတ္ တံေတာင္ေလာက္စီ ပိုင္းၿပီး ရွုမွတ္ျခင္း ဆိုၿပီး ရွုမွတ္နည္း (၃) မ်ိဳးရွိပါတယ္။

ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းအလိုက္ ရွုနည္းသုံးမ်ိဳး ကြဲျပားသကဲ့သို႔ အရွုမွတ္ခံ အာ႐ုံအလိုက္ ရွုပြားရာ အစြန္းသုံးပါးကိုလည္း သိသင့္ပါတယ္။

  • (၁) ျမင္ရင္ ျမင္တယ္ ၾကားရင္ ၾကားတယ္ လို႔မွတ္ျခင္း
  • (၂) မိမိခႏၶာကိုယ္ရဲ့ငယ္ထိပ္ေျခေတာက္လက္စတဲ့ ေန ရာေတြမွာ တဖြားဖြား ျဖစ္ပ်က္ေန တာေတြကိုမွတ္ျခင္း
  • (၃) ႏွလုံးအိမ္ကို ရွုမွတ္ျခင္း ဆိုၿပီး အစြန္းသုံးပါးရွိပါတယ္။

ဗုဒၶါႏုႆတိပြားမ်ားပုံ…

အရဟံ လို႔ စိတ္ထဲက ဆိုၿပီး ဝင္ေလကို ရွူသြင္းပါ၊ အရဟံလို႔ စိတ္ကဆိုၿပီး ထြက္ေလကို ျပန္ထုတ္ပါ၊ မိမိစိတ္ ၿငိမ္လာၿပီ ဆိုရင္ ဘုရားရွင္ရဲ့ ဂုဏ္ေတာ္ အေရာက္ အာ႐ုံျပဳၿပီး ကိေလသာ ကင္းစင္ေတာ္ မူေသာ ျမတ္စြာ ဘုရား ဆိုၿပီး ဝင္ေလ ထြက္ေလ တိုင္းမွာ ရွူမွတ္ေပးပါ ၊ ဒီလိုနည္းနဲ႔ အခ်ိန္ ရသေလာက္ ပြားမ်ားေပးပါ၊ ဘုရားရွင္ ေပၚမွာ ၾကည္ညိဳတဲ့ စိတ္ေတြ မ်ားလာေလ တရားအလုပ္ လုပ္ရတာ ေခ်ာေမြ႕ လြယ္ကူေလ ပါပဲ။

ေမတၱာဘာဝနာပြားမ်ားပုံ…

အားလုံးေသာ သတၱဝါေတြ ဝင္ေလ တစ္ခ်က္… ခ်မ္းသာၾကပါေစ ထြက္ေလ တစ္ခ်က္. ဒီပုံစံနဲ႔ ေမတၱာ ဘာဝနာ ပြားမ်ား နိုင္ပါတယ္… ကိုယ္ ပြားမ်ား ခ်င္တဲ့ ပုံစံနဲ႔ ပြားမ်ား နိုင္ပါတယ္ ဝင္ေလ ထြက္ေလ ကပ္ၿပီး ပြားမ်ား တာက သမာဓိ ပိုရ လြယ္ပါတယ္..

မရဏႆတိ (ေသျခင္းတရား ဆင္ျခင္ပုံ)

တစ္ေန႔ ေသရမွာ ပါတကား.. တစ္ေန႔ ေသရမွာပါ တကားလို႔ ဉာဏ္ကေန ျမင္လာေအာင္ ဉာဏ္မွာ ထင္လာေအာင္ ဆင္ျခင္ရပါမယ္.

အသုဘ ဘာဝနာ (စက္စုပ္ရြံရွာဖြယ္ အျဖစ္ ပြားမ်ားပုံ)

ငါ့ရဲ့ ခႏၶာကိုယ္ဟာ စက္စုပ္ စရာႀကီး ပါတကား… လို႔ ခႏၶာကိုယ္ကို သုံးပိုင္း ပိုင္းၿပီး ပြားမ်ားရ ပါမယ္၊ ပထမဆုံး ပုခုံးအထက္ ဦးေခါင္း ပိုင္းကို အရင္ ၾကည့္ရပါမယ္. မ်က္စိကိုမွိတ္ စိတ္ကို ဦးေခါင္းကို ပို႔ထား ငါ့ရဲ့ ခႏၶာကိုယ္ စုက္ဆုပ္ စရာႀကီး ပါတကားလို႔.. စိတ္ကဆိုၿပီး ဦးေခါင္းထဲက ဦးေဏွာက္ေတြ အေျမႇးေတြ ျမင္လာတဲ့ အထိ ပြားမ်ားေပးပါ၊ဒုတိယ.. ခါးကေန ပုခုံးအထိ ခႏၶာကိုယ္ အလယ္ပိုင္းကို စိတ္နဲ႔ၾကည့္ၿပီး ငါ့ရဲ့ ခႏၶာကိုယ္ဟာ စက္ဆုပ္ စရာႀကီး ပါတကားလို႔ စိတ္က ဆင္ျခင္ ပြားမ်ားၿပီး အတြင္းပိုင္း အူေတြ အသည္းေတြ ေက်ာက္ကပ္ေတြ တစ္ပုံစီ တစ္ပုံစီ ျမင္ေအာင္ ႀကိဳစားပြားမ်ားပါ။တတိယ.. ခါးေအာက္ပိုင္းအကုန္ ေျခေထာက္ အထိ စိုက္ၾကည့္ ပြားမ်ားပါ၊ ခႏၶာကိုယ္ကို တြယ္တာလြန္း အားႀကီးရင္ တရား အလုပ္မွာ ေႏွာင့္ေႏွး တတ္ပါတယ္။ နာမည္ႀကီး ေခမာ ေထရီကို ၾကည့္ၿပီး သိနိုင္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ေပၚမွာ တပ္မက္မွု ကင္းေအာင္ အသုဘ ဘာဝနာကို ပြားမ်ား ၾကရပါတယ္။ဒီေလးမ်ိဳးကို အခ်ိန္ရတဲ့သူ ရက္မ်ားမ်ား အားထုတ္မယ့္ သူေတြ ႀကိဳးစား အားထုတ္ ပြားမ်ားသင့္ ပါတယ္၊ ရက္ေတြ အမ်ားႀကီး အခ်ိန္ မေပးနိုင္ ရင္ေတာင္ တရားမရွုမွတ္မိ အခ်ိန္ပိုင္းေလာက္ ဗုဒၶါန ုႆတိနဲ႔ ေမတၱာ ဘာဝနာကို ၁၀-မိနစ္ သို႔မဟုတ္ ၁၅-မိနစ္ ပြားမ်ား သင့္ပါတယ္၊ ေမတၱာ စြမ္းအားဟာ တကယ့္ကို ႀကီးမားလွ ပါတယ္။

ေန႔စဥ္ (၁၅) မိနစ္ခန႔္ ဝိပႆနာျမတ္တရားအား က်င့္ႀကံပြားမ်ား အားထုတ္ နိုင္ၾကပါေစ

အခုလိုသတင္းထူးေတြ အၿမဲဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အေပၚဆံုးမွာ Follow ဆိုတဲ့ စာသားေလးကိုႏွိပ္ခဲ့ပါ သိုမဟုတ္ သတင္းတစ္ပုဒ္အၿပီးမွာ XB Media Myanmar ဆိုၿပီးေပၚလာရင္ Like ကို ႏွိပ္ခဲ့ေပးေပါ။ ႏွစ္ခုလံုးမေပၚရင္ေတာ့ Like လုပ္ထားၿပီးသားပါ။ XB Media Myanmar ကိုအားေပးတဲ့ စာဖတ္သူအေပါင္းကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ႀကိဳက္ရင္ Share သြားေပးခဲ့ေနာ္။

Credit:အေထြေထြဗဟုသုတ

Comments are closed.