Gay ေၾတကုိ နားလၫ္ေအာင္ ၾကဳိးစားခဲ့ရတယၦဳိတဲ့ ဥကၠာမင္းေမာင္ ရဲ႕ မိခင္

Gay ေၾတကုိ နားလၫ္ေအာင္ ၾကဳိးစားခဲ့ရတယၦဳိတဲ့ ဥကၠာမင္းေမာင္ ရဲ႕ မိခင္

Zawgyi ်ဖင့္ဖတ္ရႏ္

တစၡ္ိႏၲဳႏ္းက ဗီဒီယုိေလာကမြာေရာ ႐ုပ္႐ြင္ေလာကမြာပါ ပရိသတ္အားေပးမႈအခုိင္အမာကုိ ရ႐ြိထားခဲ့တဲ့ ဥကၠာမင္းေမာင္ဟာ လက္႐ြိအခ္ိႏၼြာ သူ႔ရဲ႕ ဘဝကုိ Gay တစ္ေယာက္အ်ဖစ္ရပၲၫ္ေနၿပီး လိငၲဴခ္စ္သဴနဲ႔ အတူ ေအမရီကႏၼြာ ေ်ခခ္ေနထုိင္ လ္က္႐ြိပါတယ္။ ်မႏၼာႏုိင္ငံမြာ ်ပဳလုပၲဲ့ LGBTေၾတနဲ႔ ပတ္သကၱဲ့ ဆုေပးျပဲမြာ ဥကၠာမင္းေမာငၸ Hero Award ဆုကုိရ႐ြိခဲ့ၿပီး အဲ့ဒီျပဲမြာ ဥကၠာမင္းေမာင္ရဲ႕ မိခင္်ဖစ္သဴ ေဒၚနီလာသိႏ္း်မင့္က သား်ဖစ္သဴက Gay ်ဖစ္ေနတာေၾကာင့္ Gay ေၾတရဲ႕ ေအၾကာင္းကုိ နားလၫ္ေအာင္ ၾကဳိးစားခဲ့ရတယႅဳိ႔ မီဒီယာေၾတနဲ႔ အငၲာဗ္ဴးတစၡဳမြာ ေ်ပာၾသားခဲ့ပါတယ္။

ဥကၠာမင္းေမာင္ရဲ႕ မိခင္်ဖစ္သဴ ေဒၚနီလာသိႏ္း်မင့္က “အႏၲီေကတာ့ ဥကၠာရဲ႕ ေအေမပါ့ ႐ြင္း႐ြင္းေ်ပာရရင္ေတာ့ Gay တစ္ေယာက္ရဲ႕ ေအမ်ဖျစ္သားတယ္။ အဲ့အခ္ိႏၼြာ အႏၲီက Gay ေၾတ Lesbian ေၾတအားလုံးကုိ အမ္ားႀကီး နားလၫ္ေပးလာႏုိငၲယ္။ ဘာ်ဖစႅဳိ႔လဲဆုိေတာ့ အႏၲီက သား Gay ်ဖစၲဲ့ ေအပၚမြာ ဘယႅဳိ်ဖစ္ေအာင္ လုပႅဳိ႔ရမလဲ ဘယႅဳိေ်ပာင္းလဲလုိ႔ရတဲ့ အရာလား ေ်ပာင္းလဲလုိ႔မရတဲ့ အရာလား။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိ်ဖစၲာလဲဆုိတဲ့ ေအၾကာင္းကုိ အႏၲီအရမ္းစာေၾတ လုိကၹတၱယ္။ အဓိက အႏၲီဖတၱာေတာ့ Google ထဲမြာပဲ အႏၲီဖတၱာပါ။ English လုိေၾတပဲ ဖတၱာပါ အႏၲီက။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဒီေအၾကာင္းအရာေၾတနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ်မႏၼာႏုိင္ငံမြာက ်မႏၼာလုိမ္ိဳး ေဆးပညာနဲ႔ ပတ္သကၱဲ့ စာေၾတလၫ္း မ႐ြိပါဘူး။

ဘယၼြာပဲ ႐ြာ႐ြာ ေမၾတ႔ပါဘူးေနာ္။ အႏၲီက ဒီေအၾကာင္းအရာေၾတကုိ ဖတၼယၦဳိရင္ Google မြာပဲ ႐ြာဖတႅဳိ႔ရပါမယ္။ အဲ့တာဆုိရင္ Googleမြာ Gay လုိ႔ပဲ ႐ုိကႅဳိကႅဳိက္ Gay နဲ႔ပတ္သကၱဲ့ ေအၾကာင္းအရာေေၾတပါ့ Gay Research လုိ႔႐ုိကႅဳိက္ရင္ သူတုိ႔ရဲ႕ အပုိင္းအ်ခားလုိက္ေၾတ ၾထကႅာတယ္ေပါ့။ အဲ့ေတာ့ Lesbian ဆုိလၫ္း Lesbian ေပါ့အကုႏႅဳံးကုိ အႏၲီလုိက္ၿပီးေတာ့ ေခါင္းစၪ္ေလးေၾတ ႐ုိက္႐ုိက္ၿပီးေတာ့ ဖတၱဲ့အခါမြာ အႏၲီပုိၿပီးေတာ့ ဒီေကလးေၾတရဲ႕ ဘေဝၾတ ဒီေကလးေၾတရဲ႕ ေအ်ခေအေနၾတကုိ ပုိၿပီးေတာ့ နားလၫႅာတယ္။ နားလၫႅာတဲ့အခ္ိႏၼြာ အႏၲီက တစ္်ခားေသာ အႏၲီလုိ မိခင္ေၾတကုိလၫ္း နားလၫ္ေစခ္ငၲယ္။

ေနာကၱစၡဳက ဥကၠာရဲ႕ သူငယၡ္င္းေၾတထဲမြာပဲ မသိတဲ့ ေအေမၾတ႐ြိသလုိ သား Gay ်ဖစၲာကုိ နားလၫ္ၿပီး ျခင့္ၾလတၱဲ့ ေအေမၾတလၫ္း ႐ြိတယ္။ ဒါေပမဲ့ မသိတဲ့ေအေမၾတလၫ္း ႐ြိေသးတယ္။ အဲ့ေတာ့ မသိတဲ့ ေအေမၾတကုိလၫ္းပဲ အႏၲီသိေစခ္ငၲယ္။ ေနာကၱစၡဳ Gay ဆုိတာ်ဖစႅာရင္ ေၾဆမ္ိဳးေၾတထဲမြာလၫ္း ဘယႅဳိပဲ ်ဖစ္ေန်ဖစ္ေန ႐ႈံ႕ခ္တာေပါ့။ ေယာက္္ားေလး ်ဖစႅာၿပီးေတာ့ ဒီလုိမ္ိဳး ်ဖစ္ေနတယၦဳိရင္ ဘယႅဳိ်ဖစၲာလဲေပါ့။ ဒါေအ်ခာက္ေပါ့ ႐ြင္း႐ြင္းေ်ပာရရင္ ဗမာႏုိင္ငံမြာေတာ့ ေအ်ခာကၸဲသုံးတယ္။

Gay လၫ္း ေအ်ခာကၸဲ Lesbian လၫ္း ေအ်ခာကၸဲသုံးတယ္။ Transgender လၫ္းေအ်ခာကၸဲသုံးတယ္ သူတုိ႔မြာ အသုံးအႏႈႏ္းက တစၡဳပဲ ႐ြိတာ။ ဒါေပမဲ့ အဲ့အခ္ိႏၼြာ အႏၲီက Gay ်ဖစႅဳိ႔ ေအ်ခာက္်ဖစၲာလဲ မဟုတၻဴး တကယၱမ္းေတာ့ ေ်ခာကၱာလဲ မဟုတၻဴး ဒါေပမဲ့ ်မႏၼာႏုိင္ငံရဲ႕ ေအ်ခာကၦဳိတဲ့ အသုံးအႏႈႏ္းေလးကလဲ နၫ္းနၫ္းေလး ယၪ္ေက္းတဲ့ အသုံးအႏႈႏ္း မဟုတ္သလုိလဲ ခံစားရတယ္ အႏၲီက။ ဒါေပမဲ့လၫ္း ဒီအတုိင္း လကၡံထားၾကတယၦဳိေတာ့ ဒီအတုိင္းပဲ ်ဖစ္ေနတာေပါ့။ မိခင္ ေၾတအားလုံးကုိ အႏၲီက သိေစခ္ငၲဲ့ အၾတက္ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔လၫ္း ဒီျပဲကုိ အႏၲီလာခဲ့ၿပီး ေ်ပာ်ပခ္ငၲာေပါ့ေနာ္။

အႏၲီစာမဖတၡင္ေပါ့ေနာ္ ဒီ Gay Research ေၾတကုိ မဖတၡငၼြာ ေယာက္္ားေလးဆုိရင္ ေယာက္္ားေဟာၼဳႏ္းေဆးထုိးရင္ ေယာက္္ားပီသၾသားမယ္။ ေဟာၼဳႏ္းနၫ္းလုိ႔ မိႏ္းမလ္ြာ်ဖစ္ေနတာေပါ့။ ေဟာၼဳႏ္းေၾကာင့္်ဖစ္ေနတယႅဳိ႔ ထငၲာေပါ့။ အႏၲီက ဆရာဝႏႅၫ္း မဟုတၻဴး ေဆးပညာသငၡဲ့ရတဲ့ သူေတာ့ မဟုတၻဴး။ အႏၲီက သူမ္ားထကၥာရင္ အႏၲီတုိ႔ေခတ္ငယ္ငယၱဳႏ္းထဲက English ကုိသူမ္ားထကၸဳိၿပီးနားလၫၱယ္။ အဲ့လုိမ္ိဳး်ဖစ္ေတာ့ ဒီေဟာၼဳႏ္းထုိးရင္ ရမယၦဳိရင္ အႏၲီက ဥကၠာလုိကႅဳိကၼလုိကႅဳိက္ အႏၲီက ဥကၠာကုိ အတင္းေခၚၿပီး ေဆးခႏ္းမြာ ေဟာၼဳႏ္းထုိးလုိ႔ရလား ဆရာဝႏၠဳိ ၾသားၿပီးေတာ့ အႏၲီ ေခၚၾသားမလို႔။ အႏၲီက အဲ့လုိအထိ စၪ္းစားခဲ့ဖူးတယ္။

သူနဲ႔ အႏၲီ စကားမ္ားတာေပါ့ေနာ္ ညဘၾကၳၾက္သားမယ္ ဒီေအပါင္းအသင္းေၾတနဲ႔ ေပါင္းေနရင္ မႀကိဳကၻဴးဆုိရင္ အႏၲီကသူ႔ကုိ တားတယ္ေပါ့။ တားတဲ့အခါက္ေတာ့ သူနဲ႔ အႏၲီ စကားေၾတ အ်ပႏ္အလြႏ္ မ္ားၾကတယ္ေပါ့ေနာ္။ မ္ားရင္ မင္းေအ်ခာက္ေၾတနဲ႔ ၾတဲေနတာလားေပါ့ အဲ့အခ္ိႏၲဳႏ္းေကတာ့ ငါမႀကိဳကၻဴးေပါ့ေနာ္ မင္းေယာက္္ား်ဖစ္ၿပီး ေယာက္္ားေလးလုိေေနပါ့။ ဒီေခတၺမာ်ပၫၼြာ႐ြိတဲ့ ေအေမေၾတ်ပာတဲ့ အသုံးအႏႈႏ္းမ္ိဳးေၾတပဲ အႏၲီေ်ပာတာေပါ့ေနာ္။ အဲ့ေတာ့ အႏၲီက ေ်ပာေပမယ့္လၫ္း သူလၫ္း စိေတၼကာင္း်ဖစၲယ္။ ကုိယႅၫ္း စိေတၼကာင္း်ဖစၲယ္။ တကယ္အခု်ပႏ္ေ်ပာ အခုစိေတၼကာင္းဘူး အႏၲီက။

ေနာက္ေတာ့ေလ ေကလးကုိ နားလၫ္ေအာင္ေပါ့ေနာ္ သူ႔ကုိ နားလၫ္ေပးႏုိင္ေအာင္ အႏၲီဘာလုပ္ရမလဲ။ အဲ့လုိစၪ္းစားတဲ့ အခါက္ေတာ့ အႏၲီ Sorry အႏၲီ စိေတၼကာင္း အရမ္း်ဖျစ္သားတယ္။ အဲ့အခ္ိႏ္ေလးကုိ အႏၲီ်ပႏ္ၿပီးေတာ့ သတိရၾသားတယ္။ ဒီစာေၾတ ဖတ္ၿပီးေတာ့မြ အႏၲီ သူ႔ကုိ နားလၫ္ေပးလုိ႔ရၾသားတယ္။ ေနာကၸဳိင္းေတာ့ အႏၲီက ဒီစာေၾတဖတ္ၿပီးေတာ့ အႏၲီ့သူငယၡ္င္းေၾတကုိ ႐ြင္း်ပလိုကၱယ္။ ဟဲ့ဒါက ဥကၠအ်ပစၼဟုတၻဴး ငါစာဖတၱဲ့အခါမြာ သူတုိ႔က ဒီအတုိင္းပဲ ေျမးျဖားလာတာ။ သူတုိ႔ရဲ႕ ဦးေႏြာက္အျရယ္အစားကလၫ္း Middle size ်ဖစ္ေနတယ္။ Middle size ်ဖစၲယၦဳိတာ ေယာက္္ားနဲ႔ မိႏ္းမၾကားထဲက အလယ္ Size ေပါ့ဆုိလုိတဲ့ အဓိပၸါယၠ။

အဲ့ေတာ့ မထူးျခၽႏၻဴးလားလုိ႔ ေမးရငႅၫ္း မိႏ္းေကလးေၾတမြာလၫ္း ထူးျခၽႏၲဲ့ ဦးေနာက္ေၾတ႐ြိတယ္။ အဲ့ေတာ့ သူက မိႏ္းေကလး ်ဖျစ္သားရငႅၫ္း မိႏ္းေကလးထဲမြာ ဆရာဝႏ္ႀကီးေၾတ ပါရဂူႀကီးေၾတလၫ္း ႐ြိတယ္။ အဲ့လုိပဲ Gay Brain ကလၫ္း ထူးျခၽႏၼြာပဲသူက ထူးျခၽႏၹဳိ႔ ႀကိဳးစားရင္ ထူးျခၽႏၼြာပဲ။ ကုိယ့္သားသမီး ရပၲၫၱဲ့ေနရာမြာ မဟုတၱာေၾတ လုေပၼနဘူး သူ႔ရဲ႕ ဘဝတကႅမ္းေၾကာင္းအၾတကၠဳိ သူနၫ္းလမ္း်ေပနတယ္။”လုိ႔ မ္က္ရၫ္ဝဲၿပီးေတာ့ ေ်ပာၾသားခဲ့ပါတယ္။

share from : phothutaw

Unicode ျဖင့္ဖတ္ရန္

တစ္ခ်ိန္တုန္းက ဗီဒီယိုေလာကမွာေရာ ႐ုပ္ရွင္ေလာကမွာပါ ပရိသတ္အားေပးမွုအခိုင္အမာကို ရရွိထားခဲ့တဲ့ ဥကၠာမင္းေမာင္ဟာ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ သူ႔ရဲ့ ဘဝကို Gay တစ္ေယာက္အျဖစ္ရပ္တည္ေနၿပီး လိင္တူခ်စ္သူနဲ႔ အတူ အေမရီကန္မွာ ေျခခ်ေနထိုင္ လ်က္ရွိပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ LGBTေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဆုေပးပြဲမွာ ဥကၠာမင္းေမာင္ပ Hero Award ဆုကိုရရွိခဲ့ၿပီး အဲ့ဒီပြဲမွာ ဥကၠာမင္းေမာင္ရဲ့ မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚနီလာသိန္းျမင့္က သားျဖစ္သူက Gay ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ Gay ေတြရဲ့ အေၾကာင္းကို နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ရတယ္လို႔ မီဒီယာေတြနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာ ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။

ဥကၠာမင္းေမာင္ရဲ့ မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚနီလာသိန္းျမင့္က “အန္တီကေတာ့ ဥကၠာရဲ့ အေမေပါ့ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ေတာ့ Gay တစ္ေယာက္ရဲ့ အေမျဖစ္သြားတယ္။ အဲ့အခ်ိန္မွာ အန္တီက Gay ေတြ Lesbian ေတြအားလုံးကို အမ်ားႀကီး နားလည္ေပးလာနိုင္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အန္တီက သား Gay ျဖစ္တဲ့ အေပၚမွာ ဘယ္လိုျဖစ္ေအာင္ လုပ္လို႔ရမလဲ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲလို႔ရတဲ့ အရာလား ေျပာင္းလဲလို႔မရတဲ့ အရာလား။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္တာလဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကို အန္တီအရမ္းစာေတြ လိုက္ဖတ္တယ္။ အဓိက အန္တီဖတ္တာေတာ့ Google ထဲမွာပဲ အန္တီဖတ္တာပါ။ English လိုေတြပဲ ဖတ္တာပါ အန္တီက။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီအေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံမွာက ျမန္မာလိုမ်ိဳး ေဆးပညာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စာေတြလည္း မရွိပါဘူး။

ဘယ္မွာပဲ ရွာရွာ မေတြ႕ပါဘူးေနာ္။ အန္တီက ဒီအေၾကာင္းအရာေတြကို ဖတ္မယ္ဆိုရင္ Google မွာပဲ ရွာဖတ္လို႔ရပါမယ္။ အဲ့တာဆိုရင္ Googleမွာ Gay လို႔ပဲ ရိုက္လိုက္လိုက္ Gay နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြေပါ့ Gay Research လို႔ရိုက္လိုက္ရင္ သူတို႔ရဲ့ အပိုင္းအျခားလိုက္ေတြ ထြက္လာတယ္ေပါ့။ အဲ့ေတာ့ Lesbian ဆိုလည္း Lesbian ေပါ့အကုန္လုံးကို အန္တီလိုက္ၿပီးေတာ့ ေခါင္းစဥ္ေလးေတြ ရိုက္ရိုက္ၿပီးေတာ့ ဖတ္တဲ့အခါမွာ အန္တီပိုၿပီးေတာ့ ဒီကေလးေတြရဲ့ ဘဝေတြ ဒီကေလးေတြရဲ့ အေျခအေနေတြကို ပိုၿပီးေတာ့ နားလည္လာတယ္။ နားလည္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ အန္တီက တစ္ျခားေသာ အန္တီလို မိခင္ေတြကိုလည္း နားလည္ေစခ်င္တယ္။

ေနာက္တစ္ခုက ဥကၠာရဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြထဲမွာပဲ မသိတဲ့ အေမေတြရွိသလို သား Gay ျဖစ္တာကို နားလည္ၿပီး ခြင့္လြတ္တဲ့ အေမေတြလည္း ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ မသိတဲ့အေမေတြလည္း ရွိေသးတယ္။ အဲ့ေတာ့ မသိတဲ့ အေမေတြကိုလည္းပဲ အန္တီသိေစခ်င္တယ္။ ေနာက္တစ္ခု Gay ဆိုတာျဖစ္လာရင္ ေဆြမ်ိဳးေတြထဲမွာလည္း ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ေနျဖစ္ေန ရွုံ႔ခ်တာေပါ့။ ေယာက္်ားေလး ျဖစ္လာၿပီးေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳး ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲေပါ့။ ဒါအေျခာက္ေပါ့ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ဗမာနိုင္ငံမွာေတာ့ အေျခာက္ပဲသုံးတယ္။

Gay လည္း အေျခာက္ပဲ Lesbian လည္း အေျခာက္ပဲသုံးတယ္။ Transgender လည္းအေျခာက္ပဲသုံးတယ္ သူတို႔မွာ အသုံးအႏွုန္းက တစ္ခုပဲ ရွိတာ။ ဒါေပမဲ့ အဲ့အခ်ိန္မွာ အန္တီက Gay ျဖစ္လို႔ အေျခာက္ျဖစ္တာလဲ မဟုတ္ဘူး တကယ္တမ္းေတာ့ ေျခာက္တာလဲ မဟုတ္ဘူး ဒါေပမဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ အေျခာက္ဆိုတဲ့ အသုံးအႏွုန္းေလးကလဲ နည္းနည္းေလး ယဥ္ေက်းတဲ့ အသုံးအႏွုန္း မဟုတ္သလိုလဲ ခံစားရတယ္ အန္တီက။ ဒါေပမဲ့လည္း ဒီအတိုင္း လက္ခံထားၾကတယ္ဆိုေတာ့ ဒီအတိုင္းပဲ ျဖစ္ေနတာေပါ့။ မိခင္ ေတြအားလုံးကို အန္တီက သိေစခ်င္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔လည္း ဒီပြဲကို အန္တီလာခဲ့ၿပီး ေျပာျပခ်င္တာေပါ့ေနာ္။

အန္တီစာမဖတ္ခင္ေပါ့ေနာ္ ဒီ Gay Research ေတြကို မဖတ္ခင္မွာ ေယာက္်ားေလးဆိုရင္ ေယာက္်ားေဟာ္မုန္းေဆးထိုးရင္ ေယာက္်ားပီသသြားမယ္။ ေဟာ္မုန္းနည္းလို႔ မိန္းမလၽွာျဖစ္ေနတာေပါ့။ ေဟာ္မုန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ထင္တာေပါ့။ အန္တီက ဆရာဝန္လည္း မဟုတ္ဘူး ေဆးပညာသင္ခဲ့ရတဲ့ သူေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ အန္တီက သူမ်ားထက္စာရင္ အန္တီတို႔ေခတ္ငယ္ငယ္တုန္းထဲက English ကိုသူမ်ားထက္ပိုၿပီးနားလည္တယ္။ အဲ့လိုမ်ိဳးျဖစ္ေတာ့ ဒီေဟာ္မုန္းထိုးရင္ ရမယ္ဆိုရင္ အန္တီက ဥကၠာလိုက္လိုက္မလိုက္လိုက္ အန္တီက ဥကၠာကို အတင္းေခၚၿပီး ေဆးခန္းမွာ ေဟာ္မုန္းထိုးလို႔ရလား ဆရာဝန္ကို သြားၿပီးေတာ့ အန္တီ ေခၚသြားမလို႔။ အန္တီက အဲ့လိုအထိ စဥ္းစားခဲ့ဖူးတယ္။

သူနဲ႔ အန္တီ စကားမ်ားတာေပါ့ေနာ္ ညဘက္ထြက္သြားမယ္ ဒီအေပါင္းအသင္းေတြနဲ႔ ေပါင္းေနရင္ မႀကိဳက္ဘူးဆိုရင္ အန္တီကသူ႔ကို တားတယ္ေပါ့။ တားတဲ့အခါက်ေတာ့ သူနဲ႔ အန္တီ စကားေတြ အျပန္အလွန္ မ်ားၾကတယ္ေပါ့ေနာ္။ မ်ားရင္ မင္းအေျခာက္ေတြနဲ႔ တြဲေနတာလားေပါ့ အဲ့အခ်ိန္တုန္းကေတာ့ ငါမႀကိဳက္ဘူးေပါ့ေနာ္ မင္းေယာက္်ားျဖစ္ၿပီး ေယာက္်ားေလးလိုေနေပါ့။ ဒီေခတ္ဗမာျပည္မွာရွိတဲ့ အေမေတြေျပာတဲ့ အသုံးအႏွုန္းမ်ိဳးေတြပဲ အန္တီေျပာတာေပါ့ေနာ္။ အဲ့ေတာ့ အန္တီက ေျပာေပမယ့္လည္း သူလည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္တယ္။ ကိုယ္လည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္တယ္။ တကယ္အခုျပန္ေျပာ အခုစိတ္မေကာင္းဘူး အန္တီက။

ေနာက္ေတာ့ေလ ကေလးကို နားလည္ေအာင္ေပါ့ေနာ္ သူ႔ကို နားလည္ေပးနိုင္ေအာင္ အန္တီဘာလုပ္ရမလဲ။ အဲ့လိုစဥ္းစားတဲ့ အခါက်ေတာ့ အန္တီ Sorry အန္တီ စိတ္မေကာင္း အရမ္းျဖစ္သြားတယ္။ အဲ့အခ်ိန္ေလးကို အန္တီျပန္ၿပီးေတာ့ သတိရသြားတယ္။ ဒီစာေတြ ဖတ္ၿပီးေတာ့မွ အန္တီ သူ႔ကို နားလည္ေပးလို႔ရသြားတယ္။ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ အန္တီက ဒီစာေတြဖတ္ၿပီးေတာ့ အန္တီ့သူငယ္ခ်င္းေတြကို ရွင္းျပလိုက္တယ္။ ဟဲ့ဒါက ဥကၠအျပစ္မဟုတ္ဘူး ငါစာဖတ္တဲ့အခါမွာ သူတို႔က ဒီအတိုင္းပဲ ေမြးဖြားလာတာ။ သူတို႔ရဲ့ ဦးေႏွာက္အရြယ္အစားကလည္း Middle size ျဖစ္ေနတယ္။ Middle size ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေယာက္်ားနဲ႔ မိန္းမၾကားထဲက အလယ္ Size ေပါ့ဆိုလိုတဲ့ အဓိပၸါယ္က။

အဲ့ေတာ့ မထူးခၽြန္ဘူးလားလို႔ ေမးရင္လည္း မိန္းကေလးေတြမွာလည္း ထူးခၽြန္တဲ့ ဦးေနာက္ေတြရွိတယ္။ အဲ့ေတာ့ သူက မိန္းကေလး ျဖစ္သြားရင္လည္း မိန္းကေလးထဲမွာ ဆရာဝန္ႀကီးေတြ ပါရဂူႀကီးေတြလည္း ရွိတယ္။ အဲ့လိုပဲ Gay Brain ကလည္း ထူးခၽြန္မွာပဲသူက ထူးခၽြန္ဖို႔ ႀကိဳးစားရင္ ထူးခၽြန္မွာပဲ။ ကိုယ့္သားသမီး ရပ္တည္တဲ့ေနရာမွာ မဟုတ္တာေတြ လုပ္မေနဘူး သူ႔ရဲ့ ဘဝတက္လမ္းေၾကာင္းအတြက္ကို သူနည္းလမ္းျပေနတယ္။”လို႔ မ်က္ရည္ဝဲၿပီးေတာ့ ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။

share from : phothutaw

Comments are closed.