ၾကၾက္သႏ္်ဖဴကို ေန႔တိုင္းစားေပးရံုနဲ႔ ရလာမယ့္ အံ့မခႏ္းအက္ိဳးေက္းဇူး(၆)မ္ိဳး

ၾကၾက္သႏ္်ဖဴကို ေန႔တိုင္းစားေပးရံုနဲ႔ ရလာမယ့္ အံ့မခႏ္းအက္ိဳးေက္းဇူး(၆)မ္ိဳး

Zawgyi်ဖင့္ဖတ္ရႏ္

ၾကၾက္သႏ္်ဖဴဟာ ၀ယ္ရၾလယၱဲ့ ဟင္းခတၥားစရာတစၼ္ိဳး်ဖစ္်ပီး အိမၲိဳင္းရဲ႕မီးဖိုေခ္ာငၼြာရြိေပမယ့္ သူ႕ရဲ႕အသံုး၀ငၸံဳနဲ႕ ခႏၶာကိုယ္အၾတက္အက္ိဳးရြိတာေၾတကို သိတဲ့သူေကတာ့ရြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၾကၾက္သႏ္်ဖဴကို ေန႕တိုင္းစားေပးရင္ ဘယႅဳိအက္ိဳးေက္းဇူးေၾတရနိုငၲယၦိဳတာကို ေဖာ္်ေပပးလိုကၸါတယ္။

(၁) ကိုယၡံအားပိုေကာင္းေစတယ္

ၾကၾက္သႏ္်ဖဴမြာပါ၀ငၲဲ့ allicin ဓာတၠ ကိုယၡံအားပိုေကာင္းေစတာေၾကာင့္ ေအအးမိတာ၊ ဖ္ားနာတာေၾတ ခဏခဏမ်ဖစ္ေအာင္ ကာၾကယ္ေပးနိုငၸါတယ္။ ဒါ့အ်ပင္ ခႏၶာကိုယၠိဳ ဆိုးက္ိဳး်ဖစ္ေစတဲ့ ဘကၱီးရီးယားပိုးေၾတကို ေေသစနိုျငၥမ္းလၫ္းရြိတာေၾကာင့္ အစာအိိမ္အဴလမ္းေၾကာင္းအၾတကႅၫ္း အက္ိဳး်ပဳပါတယ္။

(၂) ေၾသးဖိအားကိုပံုမြႏ္်ဖစ္ေစတယ္

ေၾသးတိုးတာအၾတက္ ၾကၾက္သႏ္်ဖဴက ေအကာင္းဆံုးေဆးတစၼ္ိဳး်ဖစၸါတယ္။ ေၾသးအရမ္းတိုးလို႕ေခါင္းေၾတမူးတဲ့အခါမ္ိဳးမြာ ၾကၾက္သႏ္်ဖဴ(၄) မႊာေလာက္၀ါးစားလိုက္ရင္ မၾကာခငၼြာပဲ ေၾသးဖိအားပံုမြႏ္ ်ပႏ္်ဖျစ္သားေစနိုငၲဲ့အ်ပင္ ႏြလံုးေရာဂါမ်ဖစ္ေအာငႅၫ္း ကာၾကယ္ေပးနိုငၲဲ့အျစမ္းရြိပါတယ္။

(၃) မြတ္ဉာဏၸိဳေကာင္းလာမယ္

ဟင္းခ္ကၱဲ့အခါမြာ ၾကၾက္သႏ္်ဖဴကို ထၫ့္ခ္က္်ပီးစားေပးရံုနဲ႕ ဦးေႏြာက္ရဲ႕ျစမ္းေဆာင္ရၫၠိဳ်မင့္တကႅာေစ်ပီး အသက္ႀကီးလာတဲ့အခါ သတိေမ့ေရာဂါမ်ဖစ္ေအာင္ တားဆီးေပးနိုငၸါတယ္္။ ဒါတငၼေကသးပါဘူး ၊ ခႏၶာကိုယၳဲ၀ငႅာတဲ့ Oxidants ေၾတကိုတိိုကၹ္က္ေပးတဲ့ antioxidant အ်ဖစ္ေဆာျင္ရက္ေပးတာေၾကာင့္ အိုမင္းရင့္ေရာၼႈကိုတားဆီးေပးနိုငၸါေသးတယ္။

(၄) ဆံပငၷဲ႕အသားေအရ်ပႆနာေၾတနၫ္းလာမယ္

ၾကၾက္သႏ္်ဖဴက ဆံပျငၠ္တၱာကိုသက္သာေစ်ပီး ဆံပင္ေၾတကိုထူထဲသႏၼာေစနိုျငၥမ္းရြိပါတယ္။ ်ပီးေတာ့ တစ္ေန႕ကို ၾကၾက္သႏ္်ဖဴ (၂) မႊာစားေပးတာက အသားေအရ ေကာႅာဂ္ငၴဳတႅဳပၼႈကိုအားေပးတာေၾကာင့္ အသားေအရတင္းရင္းႏုပ္ိဳခ္င္သဴေလးေၾတ ေန႕တိုင္းစားေပးလိုက္ေနာ္။

(၅) ၾသားကိုကၱာကိုသက္သာေစတယ္

ၾကၾက္သႏ္်ဖဴရဲ႕ ဘကၱီီးရီးယားနဲ႕ မိႈ္ေၾတကို ေေသစနိုငၲဲ့အျစမ္းက ၾသားကိုကၱာကို သက္သာေစနိုငၸါတယ္။ ၾသားကိုကၱဲ့အခါ ၾကၾက္သႏ္်ဖဴကိုေခ္်ပီး ကပၴားေပးလိုကၼယၦိဳ အခ္ိႏၡဏအၾတျင္းသက္သာၾသားပါလိမ့္မယ္။

(၆) ကိုေယ္အလးခ္ိႏၠ္ေစတယ္

ၾကၾက္သႏ္်ဖဴမြာ ပါ၀ငၲဲ့ဓာတၱစၼ္ိဳးက ခႏၶာကိုယၠအဆီေၾတကို ေက္ပ္က္ေစတာေၾကာင့္ ပံုမြႏၥားေပးမယၦိဳရင္ ကိုေယ္အလးခ္ိႏၠ္ေစရံုသာမက ေၾသးထဲက အဆီေၾတကိုပါ ေခ္ဖ္က္ေပးနိုငၲာေၾကာင့္ ေၾသးေၾကာအဆီပိတ္်ခင္း၊ အသၫ္းအဆီဖံုး်ခင္းနဲ႕ ႏြလံုးေၾသးေၾကာနဲ႕ဆိုငၲဲ့ေရာဂါေၾတမ်ဖစ္ေအာငႅၫ္း တားဆီးေပးနိုျငၥမ္းရြိပါတယ္။

Credit:MAY THAZINHTOO

Comments are closed.