ေျမအေရာင္းအဝယ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိပံု အဆင့္ဆင့္

ေျမအေရာင္းအဝယ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိပံု အဆင့္ဆင့္

ေျမအေရာင္းအဝယ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိပံု အဆင့္ဆင့္

“ေျမ”….အေဆာက္အအံု ဆိုတာ အရြယ္အစား အမ်ိဳးမ်ိဳး ရိွၾကသည့္ အတိုင္း မည္ကဲ့သို႔ေသာ အေဆာက္အအံုကို ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ေစ အေျခခံ အက်ဆံုး လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ႔ ေျမကြက္လပ္ ရိွမွသာ ေဆာက္လုပ္လုိ႔ ရႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ လား၊ ကိုယ္ပိုင္ ေျမကြက္ ရိွၿပီးသူမ်ားအဖို႔ မိမိပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမကြက္ေပၚတြင္ အရႈပ္အရွင္း ကင္းစြာျဖင့္ မိမိစိတ္တိုင္းက် ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ျခင္း၊ လြပ္လပ္စြာ ေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေျမကြက္ဝယ္ယူ၍ ေဆာက္လုပ္ ေနထုိင္မည့္သူ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားကေတာ့ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈ ရိွေစရန္အတြက္ ပိုင္ဆိုင္မႈ ခိုင္မာရန္ လုပ္သက္ရင့္ ေရွ႕ေနမ်ား၊ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားျဖင့္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႔ ေျမ အေရာင္း အဝယ္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုပံု အဆင့္ဆင့္ေလးေတြကို ျပန္လည္ မွ်ေဝလိုက္ရပါတယ္..

မိမိဝယ္ယူလိုေသာ ေျမကြက္ကုိ မ၀ယ္ေသးမီ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ အမည္ေပါက္ဟုတ္ / မဟုတ္ ကိုလည္းေကာင္း၊ အ႐ွဳပ္ အရွင္း ရွိ/မရွိ ႏွင့္ ေျမပုံ ရာဇဝင္ စစ္ / မစစ္ တို႔ကိုလည္းေကာင္းေသခ်ာစြာစစ္ေဆးရန္ လုိအပ္ပါတယ္။

အဆိုပါ အခ်က္မ်ားအားလံုးစစ္ေဆးၿပီးေသာအခါတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

  • ၁။ စရံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္္ဆိုရန္ (စရံစာခ်ဳပ္ကို ကတိစာခ်ဳပ္ ဟုလည္း ေခၚပါသည္။)
  • ၂။ ေဖာ္ျပပါ ေျမကြက္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ျခင္းအား ကန္႔ကြက္လိုပါက ကန္႔ကြက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း သတင္းစာ ေၾကာ္ျငာထည့္ရန္။
  • ၃။ ေၾကာျငာပါသည့္ေန႔မွစ၍ (၁၄) ရက္ အထိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္။
  • ၄။ ေၾကာ္ျငာပါသည့္ရက္မွ (၁၄) ရက္အတြင္း ကန္႔ကြက္မည့္သူမရွိပါက ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ေငြ ေပး ေခ်ရန္။ (ကန္႔ကြက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာရိွခဲ့လွ်င္ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လို႔ မရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္သူ မ်ား ႏွင့္ အဆင္ေျပေအာင္ ညိွႏိႈင္းျခင္းကို အိမ္ရွင္ဘက္ မွ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းတြင္လည္း ေဖာ္ျပပါ ကန္႔ကြက္ခဲ့သူမ်ားပါ လက္မွတ္ ေရးထိုးရမည္ျဖစ္သည္။)
  • ၅။ ေလ်ာ့ခ်ဳပ္တစ္ေစာင္ခ်ဳပ္ရန္ (အမည္ေပါက္လုပ္ရန္ ေလ်ာ့ခ်ဳပ္တစ္ေစာင္ခ်ဳပ္ရသည္။)
  • ၆။ ပိုင္ရွင္အေနျဖင့္ ဝယ္ယူသူဘက္မွ အေရာင္းေျမပုံ ေမးလာလွ်င္ ထုတ္ျပႏုိင္ရန္္။ (အေရာင္းေျမပံု မရိွပါက ပိုင္ရွင္အမည္၊ ေျမတိုင္း / ေျမကြက္ အမွတ္၊ မွတ္ပံုတင္မူရင္း၊ စရံ စာခ်ဳပ္မိတၱဴမ်ားယူေဆာင္၍ အိုးအိမ္ / စည္ပင္ရံုးတြင္ ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ထုတ္ေပးရပါမည္။)
  • ၇။ ေရာင္းခ်သည့္ အိမ္၏တန္ဖုိး အား ရာျဖတ္အဖြဲ႕မွ ျဖတ္ထားသည့္ တန္ဖုိး အတုိင္းအခြန္ေဆာင္ရန္။ (အဆိုပါ အခြန္အား ရာျပတ္ဌာနကို ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။)
  • ၈။ ေငြအေက်ေခ် သည့္အခ်ိန္တြင္ မွတ္ပုံတင္႐ုံး၌ မွတ္ပုံတင္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရန္။
  • ၉။ မွတ္ပံုတင္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းယူရန္ အတြက္ ၀ယ္ယူထားေသာ အိမ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာရြက္စာတမ္း ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ မွတ္ပုံတင္စာခ်ဳပ္၊ (အခြန္ေဆာင္ၿပီး) အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္၊ ဂရံ စာခ်ဳပ္၊ မွတ္ပံုတင္မူရင္းႏွင့္ ေျမပံုမ်ား ယူေဆာင္၍ အုိးအိမ္ (သုိ႔မဟုတ္) စည္ပင္ရံုး တြင္ အမည္ေျပာင္းရန္။ (အမည္ေျပာင္းသည့္အခါတြင္ လက္ရိွ အေရာင္း အဝယ္ျပဳလုပ္လွ်က္ရိွေသာ အိမ္၊ ေျမ ၏ အစ မွ အဆံုး ထိ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ထားသူမ်ားႏွင့္ အဆင့္ဆင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း အစံုအလင္ျဖင့္ သြား၍လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။)

Credit – Myanmar Property News (MPN), Winningland, Power of Jurisprudence

Comments are closed.