က်ပ္ေငြ ၁၉ သိန္းရွိ႐ုံနဲ႔ အိမ္ခန္းတစ္ခန္း ပိုင္ဆိုင္နိုင္ပါၿပီ

က်ပ္ေငြ ၁၉ သိန္းရွိ႐ုံနဲ႔ အိမ္ခန္းတစ္ခန္း ပိုင္ဆိုင္နိုင္ပါၿပီ

ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၉ သိန္း ၆ ေသာင္းရွိ႐ုံနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ ေနအိမ္တိုက္ခန္းတစ္ခန္း ပိုင္ဆိုင္ဖို႔ အခြင့္အေရးတစ္ခုကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌါန ၿမိဳ႕ျပနဲ႔အိမ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌါနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရာင္းခ်ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း အင္းဝအိမ္ရာ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ယုဇန တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ အပိုင္း ၁၊၂ ၊ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ကေနာင္အိမ္ရာ၊ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း ပုလဲမြန္အိမ္ရာ၊ လွိုင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ေရႊလင္ပန္းအိမ္ရာမ်ားမွ အခန္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးေနၿပီျဖစ္သည္။လၽွပ္စစ္မီး၊ ေရ အားလုံးျပည့္စုံၿပီးျဖစ္တဲ့ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္ အိမ္ယာတိုက္ခန္းမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌါန ၿမိဳ႕ျပနဲ႔အိမ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌါန အစီအစဥ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးလၽွက္ရွိရာ အနိမ့္ဆုံး တိုက္ခန္းေစ်းႏွုန္း (ကေနာင္အိမ္ယာ) ၉၈ သိန္းကို ၂၀% ႏွုန္း (၁,၉၆၀,၀၀၀ က်ပ္) ေပးသြင္းၿပီး က်န္ေငြကို ၁၅ ႏွစ္အရစ္က်နဲ႔ ေပးေခ်နိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

အင္းဝအိမ္ရာ

ႏွစ္ခန္းတြဲေလးထပ္ ၁၁၇၅ စတုရန္းေပ ေဈးႏွုန္းေတြက ေျမညီထပ္ကို က်ပ္ သိန္း ၄၈၀၊ ပထမထပ္ သိန္း ၃၈၀၊ ဒုတိယ ထပ္ ၃၃၅ သိန္း၊ တတိယထပ္ ၂၈၅ သိန္း ျဖစ္ပါတယ္။ေလးခန္းတြဲ ငါးထပ္ ၇၄၀ စတုရန္းေပ အခန္းေတြက ေျမညီထပ္ က်ပ္ ၃၂၅ သိန္း၊ ပထမထပ္ ၂၅၅ သိန္း၊ ဒုတိယထပ္ ၂၂၅ သိန္း၊ တတိယထပ္ ၁၉၅ သိန္း၊ စတုတၳထပ္ ၁၆၅ သိန္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ေလးခန္းတြဲ သုံးထပ္ ၁ဝဝဝ၊ ၉၆၀ စတုရန္းေပ အခန္းေဈးက ေျမညီထပ္ကို က်ပ္သိန္း ၆၄၀၊ ပထမထပ္ ၃၄၅ သိန္း၊ ဒုတိယထပ္ သိန္း၂၈၀ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလးခန္းတြဲငါးထပ္ ၉ဝဝ စတုရန္းေပ အခန္းေတြက ေျမညီထပ္ကို က်ပ္သိန္း ၄ဝဝ၊ ပထမထပ္ သိန္း ၃၁၀၊ ဒုတိယထပ္ ၂၇၅ သိန္း၊ တတိယထပ္ ၂၃၅ သိန္း၊ စတုတၳထပ္ သိန္း ၂ဝဝ ျဖစ္ပါတယ္။

ယုဇနတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ

ယုဇနအပိုင္း (၁) အခန္းေတြက ၄၈၄ စတုရန္းေပနဲ႔ ၅၂၂ စတုရန္းေပ အက်ယ္ ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဈးႏွုန္းေတြက ၄၈၄ စတုရန္းေပ ေျမညီထပ္ကို က်ပ္ ၁၂၅ သိန္း၊ ပထမထပ္မွာ ၅၂၂ စတုရန္းေပ က က်ပ္ ၁၂၅ သိန္း၊ ၄၈၄ စတုရန္းေပက က်ပ္ ၁၁၅ သိန္း၊ ဒုတိယထပ္မွာဆိုရင္ ၅၂၂ စတုရန္း ေပကို ၁၁၇ သိန္း၊ ၄၈၄ စတုရန္းေပကို သိန္း ၁ဝဝ ျဖစ္ပါတယ္။

ကေနာင္အိမ္ရာ

ေျခာက္ခန္းတြဲ ေလးထပ္တိုက္နဲ႔ ရွစ္ခန္းတြဲ ေလးထပ္တိုက္ေတြျဖစ္ၿပီး တိုက္ အမွတ္ ၁၊ ၂၊ ၄၊ ၅ ၊ ၉ ရွစ္ခန္းတြဲ ေလးထပ္တိုက္မွာ လၽွပ္စစ္မီး၊ ေရရရွိၿပီး ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇၊ ၂၈၊ ၃၀၊ ၃၁၊ ၃၂ ေျခာက္ခန္းတြဲ ေလးထပ္တိုက္မွာလည္း ေရမီးရရွိၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ေျခာက္ခန္းတြဲ ေလးထပ္တိုက္ရဲ့ အခန္းတန္ဖိုးေတြက ေျမညီထပ္ကို က်ပ္သိန္း ၁၂၀ ၊ ပထမထပ္ ၁၁၂ သိန္း၊ ဒုတိယထပ္ ၁၀၆ သိန္း၊ တတိယထပ္ ၉၈ သိန္း ျဖစ္ပါတယ္။ရွစ္ခန္းတြဲ ေလးထပ္တိုက္ ေျမညီထပ္က ၄၈၄ စတုရန္းေပ၊ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိ ယထပ္က ၅၂၂ စတု ရန္းေပ က်ယ္ဝန္းပါတယ္။ အခန္းေဈးႏွုန္းေတြက ေျမညီထပ္ကို က်ပ္ ၁၂၅ သိန္း၊ ပထမထပ္ ၁၂၅ သိန္း၊ ဒုတိယ ထပ္ ၁၂၁ သိန္း၊ တတိယထပ္ ၁၁၇ သိန္း ျဖစ္ပါတယ္။

ပုလဲမြန္အိမ္ရာ

ႏွစ္ခန္းတြဲေလးထပ္ ၁၁၇၅ စတု ရန္းေပ အခန္းေဈးႏွုန္းေတြက ေျမညီထပ္ကို က်ပ္ ၄၆၉ သိန္း၊ ပထမထပ္ ၃၉၃ သိန္း၊ ဒုတိယထပ္ ၃၇၄ သိန္း၊ တတိယထပ္ ၃၃၄ သိန္း ျဖစ္ပါတယ္။ေလးခန္းတြဲ ေလးထပ္ ၁၁၅၀ စတု ရန္းေပ အခန္းေဈးေတြက ေျမညီထပ္ကို က်ပ္ ၄၅၇ သိန္း၊ ပထမထပ္ ၃၈၄ သိန္း၊ ဒုတိယထပ္ ၃၆၆ သိန္း၊ တတိယထပ္ ၃၂၇ သိန္း ျဖစ္ပါတယ္။ေလးခန္းတြဲ ေလးထပ္အခန္းေဈးေတြက ေျမညီထပ္ကို က်ပ္သိန္း ၃ဝဝ ေက်ာ္၊ ပထမထပ္ ၂၆၇ သိန္း ၊ ဒုတိယထပ္ ၂၅၄ သိန္း၊ တတိယထပ္ ၂၂၇ သိန္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေရႊလင္ပန္း

ေလးခန္းတြဲ ေလးထပ္အခန္းေဈး ေတြက ေျမညီထပ္ က်ပ္ သိန္း ၃၄၀၊ ပထမ ထပ္ သိန္း ၃၂၀၊ ဒုတိယထပ္ သိန္း ၃ဝဝ၊ တတိ ယထပ္ သိန္း ၂၈၀ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ခန္း တြဲ ေလးထပ္ အခန္းေဈးေတြက ေျမညီထပ္ က်ပ္သိန္း ၆ဝဝ၊ ပထမထပ္ ၂၅၅ သိန္း၊ ဒုတိယထပ္ သိန္း ၂၄၀၊ တတိယထပ္ သိန္း ၂၃၀ ျဖစ္ပါတယ္။ဝယ္ယူလိုသူမ်ားအေနနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႔ အိမ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ CHD Bank မွာ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္လွစ္ကာ ၂၀ ရာခိုင္ႏွုန္း လက္ငင္းေပးေခ်ၿပီး တိုက္ခန္းမ်ားကို ၁၅ ႏွစ္အရစ္က်စနစ္နဲ႔ ဝယ္ယူနိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

Credit – popolay

Comments are closed.