(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်

(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်

(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်

သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ဌ ၁၁၁၉၃၇(ခိုင်ရွှေဝါ)

သိန်းတစ်သောင်း ယ ၅၃၉၃၅၄

သိန်းငါးထောင် ဝ ၃၇၅၆၀၁ ၊ ကဂ ၉၀၄၉၇၀

(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်

သိန်း၂၀၀၀ဆု

 • ဓ ၆၇၄၆၈၉
 • ဂ ၃၉၃၂၀၃
 • အ ၁၀၁၄၃၆

သိန်း၁၀၀၀ဆု

 • အ ၁၃၀၈၂၁
 • ကခ ၅၂၂၁၅၂
 • ဒ ၇၁၅၀၆၆
 • သ ၇၅၈၅၂၂

(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်

(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်

(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်

(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်

(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ (၃) သိန်းဆု

 • ဇ ၅၃၄၉၆
 • ကင ၂၂၅၄၁
 • ဃ ၃၈၅၆၈
 • ယ ၃၁၂၂၂
 • ကဃ ၉၇၃၅၄
 • ဟ ၂၁၄၆၉
 • ယ ၅၆၅၂၅
 • ဟ ၂၁၄၆၉
 • ဠ ၁၁၅၅၆
 • သ ၇၄၀၉၇
 • ထ ၃၄၈၂၆
 • ကဂ ၄၄၉၅၃
 • ဒ ၈၂၈၈၇
 • မ ၆၂၁၁၁
 • ဟ ၈၀၉၉၃
 • ကဂ ၁၁၈၇၀

(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ (၂) သိန်းဆု

 • မ ၁၉၆၁
 • ယ ၃၉၈၈
 • ထ ၂၆၅၁
 • င ၇၄၈၁
 • ဇ ၈၄၃၃
 • ကင ၂၄၄၉
 • ဗ ၇၈၅၂
 • ထ ၅၇၃၈
 • ဆ ၇၄၂၄
 • ကင ၁၆၁၀
 • ည ၁၉၆၁
 • ဋ ၉၇၇၃
 • ကက ၁၂၀၄
 • ဃ ၅၃၆၄
 • ဆ ၇၉၇၂

(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်

အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း ၃ လုံး အစဥ်လိုက်တူရမည်

 • ဋ ၅၃၅
 • ဘ ၅၈၉
 • ယ ၆၉၈
 • ခ ၉၁၃
 • ဖ ၃၇၅
 • ဂ ၄၇၂
 • ကဆ ၂၄၀
 • ဃ ၂၃၇
 • စ ၉၅၁
 • လ ၆၅၈
 • ဠ ၉၇၀
 • ကဆ ၉၇၉
 • ဠ ၁၅၆
 • ကဃ ၅၄၈
 • ဎ ၁၅၀
 • ဏ ၂၄၅

(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်

 • အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း ၂ လုံး အစဥ်လိုက်တူရမည်
 • စ ၃၃
 • ထ ၆၂
 • ဠ ၇၈
 • ရ ၅၅
 • ဓ ၄၂
 • ရ ၂၆
 • ကဂ ၆၉
 • ယ ၅၆
 • ဖ ၆၃
 • ဠ ၃၂
 • ဇ ၉၁
 • သ ၇၄
 • ကဆ ၆၂
 • ယ ၃၇
 • ယ ၃၀
 • ကဃ ၇၁
 • ကဃ ၂၇

(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်(၂၁)ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန်

ထီဖွင့်ပွဲမပြီးသေးပါ။ကျန်ဆုမဲများကိုဆက်လက်တင်သွားပေးပါမည်။

credit-power ထီဆိုင်

Comments are closed.