ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရွ႕ခရီးေဖာက္ထြက္ႏုိင္မည္လား

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရွ႕ခရီးေဖာက္ထြက္ႏုိင္မည္လား

အီလည္လည္ျဖစ္ေနဆဲ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္္လြဲေနဆဲအမ်ိဳးသား ျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးတို႔ကို အေဆာတလ်င္ ကုစားႏုိင္ဖို႔ဆိုလွ်င္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ ရပ္စဲ၍ အားလံုးပါ၀င္ေစလ်က္ စားပြဲ၀ိုင္းထက္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရးသည္ တစ္ခုတည္းေသာထြက္ရပ္လမ္း၊ တစ္ဆု႔ိမႈမ်ားကို ေဖာက္ထြက္ႏုိင္မည့္ လမ္းျဖစ္သည္။  အရပ္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟုဆိုဆို အစိုးရ၊  တပ္ႏွင့္တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ေရရွည္ အျမင္ရွိရွိၿပိဳင္တူတြန္းႏုိင္မည္ဆိုလွ်င္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မတုိင္မီ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ခရီးေပါက္ႏုိင္သေရြ႕ ခရီးေရာက္ႏုိင္ေျခရွိသည္။

၂၀၁၉ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္ ေန႔တြင္အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(အင္န္ စီေအ) လက္မွတ္ထိုးတိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း  ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေနျပည္ ေတာ္၌ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံု ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံု  ေဆြးေႏြးပြဲဟု ဆိုလင့္ကစားအင္န္စီေအဆိုင္ရာတရား၀င္ ေဆြးေႏြး ပြဲ မ်ား အျမန္ဆံုးျပန္လည္စတင္ႏုိင္ေရး ဦးတည္ ေဆြးေႏြးခဲ့သျဖင့္ ေရွ႕မတိုး ေနာက္မဆုတ္ျဖစ္ေနဆဲ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္ကို ထြက္ေပါက္ရွာႏုိင္ေရးရည္ မွန္းခ်က္ထားလ်က္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ခင္းက်င္းလာသည့္ ေျခ လွမ္းဟုဆိုေကာင္းဆိုႏုိင္မည္ျဖစ္ သည။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္ေဆြး ေႏြးပြဲအလြန္ကာလတြင္ အစိုးရ ႏွင့္ အင္န္စီေအထိုးတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား  အၾကားမ်က္ႏွာစံုညီေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးပြဲမ်ားပိုမိုၿမိဳင္ဆိုင္လာႏုိင္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု သံုးသပ္မႈမ်ားရွိေသာ္ လည္း ေရရာေသခ်ာမႈက ေလ်ာ့ ပါးေနဆဲျဖစ္သည္။ အစိုးရ၊ တပ္ မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အ ၾကား ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ ေရးသည္ အဓိကစိန္ေခၚခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ တန္းတူရည္တူရွိၿပီး အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳ  ေလးစားသမႈရွိေသာ သံုးပြင့္ဆိုင္  ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္သာ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးကို  အားေကာင္းေမာင္းသန္ေစႏုိင္ ၿပီး အားလံုးပါ၀င္ေရးဦးတည္  သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္  ကိုလည္းပိုမို႐ုပ္လံုးေပၚလာေစ မည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ယူ၍အ ေျမာ္အျမင္ရွိရွိအႀကိတ္အနယ္ညႇိ ႏိႈင္းေဆြးေႏြးလာႏုိင္မည္ဆိုလွ်င္ ၂၀၁၉ သည္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္  ရာ ေကာင္းသထက္ေကာင္းလာ ႏုိင္ေျခရွိေနသည္္။

အကယ္စင္စစ္ အဆံုးအ ျဖတ္ျပဳႏုိင္မည့္အရပ္ဘက္ေခါင္း  ေဆာင္မ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား မ်က္ႏွာစံုညီ  ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အေျမာ္  အျမင္ရွိရွိ၊ ယံုၾကည္မႈရွိရွိေဖာ္ ေဆာင္လာႏုိင္မည္ ဆိုလွ်င္ ေသာင္မတင္ေရမက်ျဖစ္ေနဆဲ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္ႀကီးအားေဖာက္ထြက္ႏုိင္ ေရးသည္ အတုိင္းအတာတစ္ခု အထိ ခရီးေပါက္လာႏုိင္ဖြယ္ရွိ သည္။ သို႔ျဖစ္၍သမၼတ၊အတုိင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒  မ်ား၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး   ဦးစီးခ်ဳပ္၊ တုိင္းရင္းသားေခါင္း ေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ သ ေဘာတူညီခ်က္မ်ားေျခေျချမစ္ ျမစ္ရရွိသည္အထိအႀကိတ္အ နယ္လြန္းထိုး၊ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးႏုိင္  ေရးမ်က္ေမွာက္ျပဳၾကရမည္ျဖစ္ သည္။ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏုိင္မည့္ ေသာ့ခ်က္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအၾကားပြင့္  လင္းျမင္သာေဆြးေႏြးအျမင္ဖ လွယ္မႈမ်ားမွသည္ သေဘာတူ ညီခ်က္မ်ားရရွိၿပီး တုိင္းရင္းသား    ျပည္သူလူထုႏွင့္အတူ ေဖာ္ ေဆာင္လာႏုိင္မည္ဆိုလွ်င္ ျပည္ တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ပိုထိေရာက္ ခရီးေပါက္လာမည္ျဖစ္သည္။

 အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား အၾကားသံုးပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြး အေျဖရွာႏုိင္မွသာျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အနာႏွင့္ေဆးေတြ႕ မည္ျဖစ္သည္။ အနာႏွင့္ေဆးလြဲ ေနသေရြ႕ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း  ေရးခရီးကလည္းရွည္သထက္ ရွည္ေနဦးမည္မွာ ဧကန္မုခ်ပင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေခတ္အ ဆက္ဆက္ ခုတ္ရာတျခား၊  ရွရာတျခားျဖစ္ခဲ့ရသည့္အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကိုလည္း သင္ခန္းစာ  ယူႏုိင္ေရးစဥ္းစားသင့္သည္။

 တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုး တန္းတူရည္တူ လြတ္လြတ္လပ္ လပ္ပါ၀င္ႏုိင္မည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္သာ အႏွစ္သာ  ရျပည့္၀ၿပီး အဓိပၸာယ္ေလးနက္ မည္ျဖစ္သည္။ အင္န္စီေအလက္ မွတ္ထိုးတိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံ  ေရးပံုမွန္ျဖစ္ေရး၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေရးေသာ့ခ်က္က်သကဲ့သို႔ အင္န္ စီေအျပင္ပတုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စဥ္ ဆက္မျပတ္ထိေတြ႕ ဆက္ဆံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးက လည္း အေရးႀကီးမည္ျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ အလြတ္  သေဘာေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁ ရာစုပင္လံု) စတုတၳအႀကိမ္  အစည္းအေ၀း ေခၚယူက်င္းပႏုိင္ ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မျဖစ္မေနအ ျမင္ဖလွယ္ေဆြးေႏြးမည္မွာ ေျမ ႀကီးလက္ခတ္မလြဲပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာ  ခံ (၂၁-ရာစုပင္လံု) အစည္းအ ေ၀းကို မက်င္းပႏုိင္သည္မွာ ခုနစ္ လနီးပါးရွိၿပီျဖစ္သည္။ တတိယ အစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၈ ဇူလိုင္  ၁၁ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိက်င္းပ ခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀းအၿပီးသတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁ ရာစု ပင္လံု) ကို ၂၀၁၈ တြင္ တစ္ႀကိမ္   ႏွင့္ ၂၀၁၉ တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အေထြေထြေရြးေကာက္ ပြဲမတုိင္မီစုစုေပါင္းသံုးႀကိမ္က်င္း ပရန္လ်ာထားေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ ေသာ္လည္းယေန႔အထိ တစ္ႀကိမ္  မွ်က်င္းပႏုိင္ျခင္းမရွိေသးသည္ မွာျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီး ရွည္က ထင္သေလာက္ခရီးမ ေပါက္ျဖစ္ေနေၾကာင္းသက္ေသ ျပဳလ်က္ရွိသည္။

အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာကလတ္ တေလာအခင္းအက်င္းမ်ားကို ေက်ာသားရင္သားမခြဲမျခားဆန္း စစ္ သံုးသပ္မည္ဆိုလွ်င္ျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁ ရာစုပင္လံု) စတုတၳအစည္း အေ၀းမ်ား ေခၚယူက်င္းပႏုိင္ေရး သည္ အလွမ္းေ၀းေနဆဲပင္ျဖစ္ သည္။ စတုတၳအစည္းအေ၀း က်င္းပေရးထက္ အရပ္ဘက္ႏွင့္ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အ ၾကားယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ ႏုိင္ေရးကပိုမိုေသာ့ခ်က္က်မည္ ျဖစ္သည္။ အလြတ္သေဘာႏွင့္ အလုပ္သေဘာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး အျမင္ဖလွယ္မႈမ်ားကို ေရွ႕တန္း တြန္းပို႔ႏုိင္ေရး အေဆာတလ်င္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၂၁ ရာစုပင္လံု စတုတၳအစည္းအေ၀း ကိုျဖင့္အေစာဆံုး ၂၀၁၉ ေမလ ေနာက္ပိုင္းမွသာက်င္းပႏုိင္ဖြယ္ ရွိေနသည္။ စတုတၳအစည္းအေ၀း မတုိင္မီၾကားကာလေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ ေဆာက္မႈမ်ားသည္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရွ႕ခရီးအေပၚတုိက္  ႐ိုက္ သက္ေရာက္ႏုိင္ေျခ ရွိေန သည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (အင္န္စီေအ) ကိုလက္မွတ္ေရး ထိုးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ  ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU)၊ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA)၊ ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင့္ တပ္မေတာ္ (DKBA)၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေကာင္စီ (KNU/KNLA – PC)၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO)၊ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (ABSDF)၊ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီ (NMSP)၊ လားဟူ ဒီမိုက ရက္တစ္အစည္းအ႐ံုး (LDU) တုိ႔ ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ အစိုးရႏွင့္ အင္န္စီေအထိုး တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကားသာမက အစိုးရ၊ တပ္မ ေတာ္ႏွင့္ အင္န္စီေအမထိုးသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အ ဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား အလြတ္ သေဘာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွသည္  တရား၀င္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ ဗ်ဴ ဟာေျမာက္ ကူးေျပာင္းေဖာ္ ေဆာင္ႏုိင္ေရးေသာ့ခ်က္က်အ ေရးႀကီးသကဲ့သို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေပးႏုိင္သည့္ အစိုးရအႀကီးအကဲ မ်ား၊ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ မ်ားအၾကားအလြတ္သေဘာႏွင့္  အလုပ္သေဘာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားကို ခပ္သြက္သြက္က်င္းပ ႏုိင္ၿပီး ခုတ္ရာႏွင့္ ရွရာမလြဲ၊အနာ ႏွင့္ ေဆးတစ္ထပ္တည္းက်မည့္  ဗ်ဴဟာမ်ား၊ ခ်ဥ္းကပ္နည္းနာမ်ား မွ တစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး စႀကႍလမ္းတစ္ရပ္တည္ေဆာက္ ႏုိင္ေရး ေရွး႐ႈသင့္ပါေၾကာင္း တုိက္တြန္း ေဆာ္ၾသလိုက္ရပါ သည္။   ။

အခုလိုသတင္းထူးေတြ သို႔မဟုတ္ စာေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ အၿမဲဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အေပၚဆံုးမွာ Follow ဆိုတဲ့ စာသားေလးကိုႏွိပ္ခဲ့ပါ သို႔မဟုတ္ သတင္းတစ္ပုဒ္အၿပီးမွာ XB Media Myanmar ဆိုၿပီးေပၚလာရင္ Like ဆိုတဲ့စာသားေလးကို ႏွိပ္ခဲ့ေပးေပါ။ ႏွစ္ခုလံုးမေပၚရင္ေတာ့ Like လုပ္ထားၿပီးသားပါ။ XB Media Myanmar ကိုအားေပးတဲ့ စာဖတ္သူအေပါင္းကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္ႀကီး သေဘာက်ႏွစ္သက္ခဲ့ရင္ (Share)မွ်ေဝေပးခဲ့ၾကဖို႔ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

(ေဆာင္းပါးရွင္ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္းသည္ ႏိုင္ငံေရးသံုးသပ္ေဆာင္း ပါးမ်ားေရးသားေနသူျဖစ္သည္။)

Comments are closed.